Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering Hellmobotn

8. november 2019
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles herved om oppstart av arbeid med detaljregulering for Hellmobotn, gnr/bnr 53/3, 53/5 og 53/14 m.fl. i Tysfjord/nye Hamarøy kommune.
Planområde Hellmobottn

Planområde Hellmobottn

Kontakt

Mathias Wigum

Arealplanlegger
T: +47 452 47 919

Planområdet er ca. 10 daa stort. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av fritidsboliger i planområdet. Planinitiativet er i tråd med planlagt arealbruk (fritidsbebyggelse, felt Fr6) i KPA for Tysfjord. Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredning.

Planavgrensningen vises på bildet med stiplet linje og er i alt ca. 10 daa. Grunnet forestående kommunereform er det i samråd med Tysfjord kommune besluttet at oppstartsmøte gjennomføres med nye Hamarøy kommune etter nyttår.

Du finner planinitiativet her.

Innspill til planarbeidet sendes Rambøll v/ P.b. 9420 Torgarden, 7493 Trondheim, eller mathias.wigum@ramboll.no innen 29.11.2019.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites