Unge menn og utenforskap

5. april 2022

Hva kan vi gjøre for å hjelpe unge menn i utenforskap? Hvordan sikrer vi at de får hjelpen de trenger? På hvilken måte kan tjenesteapparatet samarbeide på best mulig måte for å gi denne gruppen tjenestene de har behov for?

Hva kan vi gjøre for å hjelpe unge menn i utenforskap?

Hva kan vi gjøre for å hjelpe unge menn i utenforskap?

Stadig flere unge menn havner utenfor samfunnet. På oppdrag fra Trondheim kommune, lokale NAV- kontorer og Kirkens Bymisjon gjennomfører Rambøll et såkalt StimuLab-prosjekt – «Mann om bord». Her arbeider Rambølls konsulenter sammen med tjenestedesignbyrået Comte Bureau og reklamebyrået Tante Randi for å bedre forstå og hjelpe unge menn som sliter med overgangen fra ung til voksen.

Rambøll bidrar med sin erfaring og kompetanse til å få på plass en god forståelse av målgruppen og utfordringsbildet. Gjennom intervjuer og workshoper med tjenesteapparatet, målgruppen, kommunen og forskere ser vi på hvordan en best kan nå frem til denne gruppen, hvilke behov de har, og hvordan tjenesteapparatet kan møte dem på en bedre og mer helhetlig måte.

Mann om bord

–Utgangspunktet for prosjektet er at en stadig større andel unge menn sliter med å finne sin plass i samfunnet i overgangen fra ung til voksen, forklarer prosjektmedlem Peder Laumb Stampe. Denne gruppen er spesielt sårbare for utenforskap, som karakteriseres av at en havner utenfor studie, jobb og sosiale nettverk. De blir stående utenfor både sosialt og økonomisk. Disse mennene har kanskje falt ut av skole, har ikke jobb og kjenner på utenforskap, ensomhet og et stort forventningspress knyttet til mannsrollen.

Peder Laumb Stampe forklarer at målgruppen av unge menn mellom 18-30 år ofte kan være utfordrende å nå frem til på tradisjonelle arenaer, da de helst ikke oppsøker helsetjenester, NAV eller frivillige organisasjoner. Derfor er en viktig del av arbeidet å finne ut hvorfor de ikke oppsøker tjenestene, hva tjenestene eventuelt kan gjøre for å møte denne gruppen bedre, og hvordan vi kan fange opp gruppen tidligere. En viktig del av dette kan være å arbeide tverretatlig og målrettet ut ifra en felles etablert forståelse av utfordringene denne gruppen står ovenfor i samfunnet.

Brukerfokus står dermed sterkt i dette prosjektet, og det legges derfor mye arbeid ned i å forstå:

  • Hvem disse mennene er
  • Hvordan gi de hjelpen de trenger
  • Hvordan skape en link mellom de og tjenesteapparatet og sørge for at den linken og tjenestene de mottar er tilstrekkelig gode

Teste ut ulike løsninger

Dette er en gruppe som møter stigmatisering fra omgivelsene, så en sentral del av oppdraget handler om å forstå og løfte fram deres perspektiver. Basert på det utforskende arbeid med målgruppen og involverte aktører vil Rambøll etter hvert undersøke og teste ut ulike løsningsforslag. Her vil en blant annet prøve ut løsninger og gjøre en såkalt følgeevaluering av hvordan målgruppen opplever tilbudet. Mann om bord-prosjektet har som mål å få et bedre kunnskapsgrunnlag om årsakene til utenforskap og denne gruppens behov. Å finne løsninger for inkludering som kan brukes og samarbeides om på tvers av etatene i kommunen og frivillige organisasjoner er en viktig del av oppgaven.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites