Varsel om oppstart av planarbeid Slettemarken sykehjem

13. november 2019

I medhold av plan- og bygningslovens §§12-3 og 12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering for gnr. 160 bnr. 654 m.fl. Slettemarken sykehjem, Årstad bydel, Bergen kommune. 

Oppstartskart Slettemarken sykehjem

Oppstartskart Slettemarken sykehjem

Kontakt

Birgitte Ødven

Birgitte Ødven

Arealplanlegger
T: +47 408 27 050

Tiltakshaver er Bergen kommune ved Etat for utbygging. Planlegger er Rambøll Norge AS, Bergen.

Planområdet ligger på Sletten og omfatter blant annet gamle Slettemarken sykehjem, Slettemarken omsorgsbolig, Landås helsestasjon, legesenteret, kommunale utleieboliger samt omkringliggende veginfrastruktur.

Sykehjemmet og omsorgsboligen omfattes av en eldre reguleringsplan. Gjeldende KPA viser sentrumsformål BY2 og grønnstruktur. Området ligger også under hensynssone for bevaring av kulturmiljø. H570.

Bakgrunnen for planarbeidet er å bygge nytt sykehjem med til sammen 90 plasser. Det vil i planprosessen mulig bli vurdert om det skal innlemmes noen studentboliger og noen omsorgsboliger i sykehjemmet. Gamle Slettemarken sykehjem og Slettemarken omsorgsbolig forutsettes revet. Nytt bygg planlegges oppført på samme grunn.

Sentrale tema i planen vil blant annet være knyttet til helse og funksjonalitet. Bygget må ha optimal utforming i henhold til funksjon og drift. Det er videre lagt vekt på gode estetiske kvaliteter i kombinasjon med miljø- og energieffektive løsninger. Et flerfunksjonshus er ønskelig, og sykehjemmet må ha tilfredsstillende uteområder. Krav til utforming, tomtens tåleevne og kvalitetene i grøntareal må ivaretas. Stedskarakter må være førende og planen skal koordineres med fremtidig trasé for sykkel.

Planen faller ikke inn under vilkår for konsekvensutredning. Naboer og grunneiere blir varslet direkte i brev.

Merknader som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til Birgitte.odven@ramboll.no.

Frist for merknader til planarbeidet er satt til 10.01.2020.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Merknadene blir samlet og kommentert av Rambøll. Alle mottatte merknader og dokumenter blir sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Etter at merknadsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet og oversendt Bergen kommune for kommunal saksbehandling.

Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut på offentlig ettersyn. Naboer og grunneiere orienteres om høringen pr. brev. Høringen gir ny anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Du finner referat fra oppstartsmøtet her.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites