Varsel om planoppstart, detaljregulering Rimol Miljøpark

4. april 2019

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles med dette at det igangsettes reguleringsplanarbeid for Rimol Miljøpark i Trondheim kommune. Planarbeidet berører eiendommene gnr. 324 bnr. 1 og gnr.323 bnr.3.

Planområde for Rimol Miljøpark AS

Planområde for Rimol Miljøpark AS

Kontakt

Anne Elisabeth Katmo

Arealplanlegger
T: +47 951 52 110

Rimol Miljøpark AS har siden 2011 drevet inert deponi for avfall, siden 2012 drevet mottak, mellomlagring og behandling av forurenset masse, og siden 2016 drevet ordinært deponi for forurensede filterkaker fra vaskingen av de forurensede massene. Virksomheten er lokalisert på Sjetnan Nedre i Trondheim. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for behandling av farlig avfall og utvide deponiets volum og areal.

Tiltaket er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredning av 1. juli 2017. Det er derfor utarbeidet forslag til planprogram for planprosessen. Aktuelle fagtema som skal konsekvensutredes er naturmangfold og forurensning.

Rimol Miljøpark AS er tiltakshaver og Rambøll bistår med reguleringsprosessen.

Innspill til planarbeidet sendes Rambøll v/ P.b. 9420 Torgarden, 7493 Trondheim, eller anne.katmo@ramboll.no innen 22.05.2019.

Du finner planprogrammet for Rimol Miljøpark AS her

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites