Varsel om oppstart av planarbeid Ramsvigtunet sykehjem, Stavanger kommune

5. juni 2020

Rambøll Norge AS gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8 om at følgende planarbeid blir satt i gang: Plan 2742 - Ramsvigtunet sykehjem, innenfor Storhaug kommunedel

Oversiktskart beliggenhet Ramsvigtunet

Oversiktskart beliggenhet Ramsvigtunet

Planområdet omfatter gnr. 54, bnr. 906 m.fl. i Stavanger kommune, og har en størrelse på 14,2 daa

 

Tomten benyttes i dag til offentlig tjenesteyting; 27 sykehjemsplasser, 25 bofellesskapsboliger og 28 omsorgsboliger. Dagens omsorgsboliger skal rives og bofellesskapsboligene skal bygges om til sykehjemsplasser.

 

Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av Ramsvigtunet sykehjem, samt å oppgradere eksisterende bygningsmasse til dagens standard. Det planlegges for en kapasitet på 105 sykehjemsplasser.

 

Planavgrensningen følger i hovedsak gjeldende reguleringsplan – plan 1263 - Omr. mellom Sandnesgatas forl./Østre ring og sjøen fra Breivik til Hillevågsvatnet, og formålet er i tråd med kommuneplanens arealdel – offentlig tjenesteyting.

 

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-1.

 

Referat fra oppstartsmøte og planinitiativ ligger på kommunens nettside under «varsel om oppstart av planarbeid» og på Rambøll Norge sine hjemmesider: https://no.ramboll.com/presse/kunngjoringer.

 

Forslagsstiller er Stavanger kommune ved Bymiljø og utbygging. Plankonsulent er Rambøll Norge AS, avd. Bergen.

 

Reguleringen vil kunne berøre grunneieres interesser i planområdet, ev. som nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietagere om det planarbeidet som er startet.

 

Innspill og merknader fra berørte får ikke egne svarbrev, men blir kommentert og vurdert av forslagsstiller, og er en del av det samlede planmaterialet som sendes til kommunen for videre behandling. 

 

Eventuelle innspill til planarbeidet må merkes med «Ramsvigtunet sykehjem, ref. Anne Lise Sæterdal» og sendes til: Rambøll Norge AS, Folke Bernadottes vei 50, 5147 Fyllingsdalen eller på e-post til firmapostbergen@ramboll.com innen 07.08.2020.

 

Kontaktperson for forslagsstiller er Anne Lise Sæterdal, anne.lise.saeterdal@ramboll.no,
telefonnummer + 47 922 01 874.

 

Vedlegg planens begrensning

Vedlegg Planinitiativ

Vedlegg Referat fra oppstartsmøte 21.04.2020

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites