Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering Østmarkneset kaianlegg og friområde, Trondheim kommune.

28. oktober 2019
Detaljregulering Østmarkneset kaianlegg og friområde, Trondheim kommune. Invitasjon til åpent orienteringsmøte.

Kontakt

Eirik Gerhard Lind

Faggruppeleder
T: +47 906 38 584

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles igangsettelse av detaljregulering for Østmarkneset kaianlegg og friområde på gnr/bnr 413/173, 413/174, 413/142, 413/21, 413/172, 413/110 og 413/119.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for opparbeidelse av et kaianlegg med molo ut fra dagens kai på Ladekaia, med utgangspunkt i vedtatt ramme i formannskapssak 155/18. Kaianlegget skal opparbeides med plass til skyssbåthavn og evt. gjesteplasser for fritidsbåter. Landarealet reguleres til friområde, men det planlegges tiltak for å bedre universell tilgjengelighet. Bl.a. planlegges det et heishus mellom kaiområde og platået over.

Planområdet er på ca. 91,3 daa og omfatter Ladakaia samt eldre reguleringsplan Østmarkjordet II Ladehalvøya, planID r0570a.
Trondheim kommune har vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter kriteriene i § 10.
Trondheim kommune v/enhet for idrett og friluftsliv er tiltakshaver og Rambøll bistår med reguleringsprosessen.

Planavgrensningen vises med stiplet linje og er i alt ca. 91,3 daa.

Det inviteres til åpent møte om planarbeidet.
Tid:
12.11.19, 19:00-21:00
Sted: Ladekaia

Innspill til planarbeidet
Innspill til planarbeidet sendes Rambøll v/ Eirik Lind P.b. 9420 Sluppen, 7493 Trondheim, eller eirik.lind@ramboll.no innen 26.11.2019.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites