Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, Ystnes

6. mars 2020
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved at Arctic Landscape Hotels AS har igangsatt planarbeid for detaljregulering for landskapshotell på Ystnes. Rambøll er engasjert som planfaglig konsulent på planarbeidet.
Kartutsnitt Ystnes

Kartutsnitt Ystnes

Kontakt

Karianne Lund Heitmann

Karianne Lund Heitmann

Ingeniør
T: +47 452 40 711

Planens formål

Arctic Landscape Hotels AS er en reiselivsbedrift som ønsker å etablere et landskapshotell på Ystnes i Loppa kommune. Hotellet skal ha unik arkitektur som vil ha en skånsom og minimal inngripen i terrenget. Hotellet skal være en del av luksusmerkenavnet New Nordic Luxury, forutsatt at de oppfyller deres strenge kvalitetskrav. Gjennom New Nordic Luxury vil hotellet nå internasjonale high end kunder i tillegg til et nisjet bedriftsmarked. Unike naturopplevelser og lokal mat i kombinasjon med en spektakulær arkitektur er de viktigste faktorene for hotellet. Lokal forankring er en forutsetning for driften.

Bebyggelsen til hotellet vil bestå av et hotell nede mot sjøen og lykten som finnes på området. I tillegg må det vurderes hvor adkomst til anlegget skal være. Det beste alternativet antas å være via Holmveien, men Lykteveien vil også kunne være et aktuelt alternativ. Begge adkomstene inkluderes i planområdet, slik at man kan gjøre vurderinger underveis ift. hvilken løsning som er den beste. Det skal også etableres parkeringsplasser til anlegget samt gangveger internt. I forbindelse med planarbeidet vil det vurderes om det skal tilrettelegges for kai eller lignende ved sjøen.

Planområdet - Bruk og gjeldende planstatus

Planområdet er på ca. 45 daa og ligger ved sjøen på Ystnes ved Lykteveien og Holmveien, ca. 2 km fra Øksfjord sentrum. Omgivelsene rundt består for det meste av ubebygd natur, boligområder og sjø. I tillegg ligger området innenfor og i nærheten av område som har vært brukt til tysk fort under andre verdenskrig. Området er ikke automatisk fredet, men forhåndsbefart og kartlagt av fylkeskommunen.

Planens begrensing er satt noe grovt for å kunne gjøre vurderinger for adkomst underveis i planprosessen. Konkret planavgrensning vil fastsettes i planprosessen.

Gjeldende plan for området er planID 5432_19770001 Ystnes, vedtatt 12.05.1977. I denne planen er aktuelt område avsatt til friluftsområde, lek, industri og kjøreveg. Planområdet omfatter også deler av 5432_19980001 Ystnes ungdomsboliger vedtatt 21.09.1998. I den berørte delen av denne planen er det regulert inn bolig, lek, parkeringsplass og kjøreveg.

Følgende eiendommer inngår helt eller delvis i planområdet, eller er naboer eller gjenboere til det:

Direkte berørt:             26/3, 26/350, 26/351, 26/352, 26/367, 26/429
Naboer/gjenboere:              26/27, 26/176, 26/251, 26/338, 26/353, 26/354, 26/355, 26/356, 26/359, 26/397, 26/398, 26/423, 26/430

Se forøvrig vedlagte kartutsnitt, hvor planens avgrensning, matrikkelnr. og dagens planstatus framgår.

Konsekvensutredning

Planen/tiltaket er vurdert etter plan- og bygningslovens § 4-1 og forskrift om konsekvensutredninger. Forslagsstiller har konkludert med at tiltaket ikke faller inn under krav om utarbeidelse av konsekvensutredning, noe planmyndigheten også er enig i. Loppa kommune har i oppstartsmøtet dessuten anbefalt oppstart av regulering.

Frist for innspill

De som har innspill til planarbeidet bes sende disse til Rambøll, postboks 1077, 9503 Alta, evt på e-post til alta@ramboll.no, innen 04.04.20 Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Karianne Lund Heitmann, enten på e-post karianne.heitmann@ramboll.no, eller på telefon +47 476 19 087.

Videre planprosess

Etter varslingsperiodens utløp, blir det satt i gang utarbeidelse av planforslag. Iht. foreløpig framdriftsplan skal forslag til reguleringsplan sendes ut på høring og offentlig ettersyn i løpet av høsten 2020. Berørte parter vil da bli tilskrevet, og offentligheten orientert via annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside.

Etter offentlig ettersyn vurderes det hvorvidt planforslaget skal endres/revideres, før det eventuelt fremmes for endelig vedtak i kommunestyret. Vedtatt reguleringsplan blir kunngjort gjennom annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Det blir også sendt ut brev til registrerte grunneiere og festere i planområdet og naboer til dette, når disse blir direkte berørt. Underretningen vil inneholde informasjon om klageadgang og frist for klage.

Vedlegg 1: Kartutsnitt
Vedlegg 2: Dagens planstatus

Vedlegg 3: Referat fra oppstartsmøte

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites