Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljregulering Jakobslivegen 107, Trondheim kommune

30. april 2020
Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles med dette at det igangsettes reguleringsplanarbeid for Jakobslivegen 107 i Trondheim kommune. Planarbeidet berører eiendommene (gnr./bnr.) 19/31 og 19/206. Hovedformålet i planen vil være privat eller offentlig tjenesteyting, institusjon. 
Jakobslivegen 107

Jakobslivegen 107

Kontakt

Eirik Gerhard Lind

Faggruppeleder
T: +47 906 38 584

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av kommunale spesialbolig for personer med utfordringer innen rus og psykiatri. Eksisterende bygninger brukes til formålet, men er i dårlig stand. De tre småhusene har kun brukstillatelse ut 2023. Hovedhuset og de tre småhusene er derfor planlagt revet, og erstattet med et leilighetsbygg med inntil 12 boenheter inklusive personalbase. I tillegg ønskes å legge til rette for muligheten til en senere utvidelse med småhus eller annen bebyggelse.    

Planområdet er 10 daa og avgrenses av Jakobslivegen i øst, Øvre Jakobsli barnehage i nord og jordbruk i sør/vest.

Tiltaket er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, som er avsatt til LNF. Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning, jf. KU-forskriften §6-8, se vedlegg for utdypet vurdering.

Planavgrensningen vises med stiplet linje og er i alt ca. 10 daa.

Innspill til planarbeidet sendes Rambøll v/ P.b. 9420 Torgarden, 7493 Trondheim, eller eirik.lind@ramboll.no innen 10.06.2020.

Vedlegg:
Vurdering av KU - Jacobslivegen 107
Tilbakemeldingsbrev etter oppstartsmøte reguleringsplan for Jacobslivegen 107

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites