Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Holmen Husky

25. februar 2020
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved at Holmen Husky AS har igangsatt planarbeid for detaljregulering for Holmen Husky AS. Rambøll er engasjert som planfaglig konsulent på planarbeidet.
Kartutsnitt over planområdet. Ortofoto, varslet planområde markert i gult.

Kartutsnitt over planområdet. Ortofoto, varslet planområde markert i gult.

Kontakt

Kirsten Svineng

Kirsten Svineng

Areal- og samfunnsplanlegger
T: +47 974 27 395

Holmen Husky AS er en reiselivsbedrift som tilbyr overnatting, mat og naturopplevelser. Hensikten med planarbeidet er å få på plass nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven for virksomheten, herunder endre tiltaket fra LNFR til næringsformål og utvide tomtegrensene og tilrettelegge for framtidige utviklingsmuligheter.

Planområdet - Bruk og gjeldende planstatus

Det nye planområdet er på ca. 13 daa og består av eksisterende anlegg (8,004 daa) og utvidet tomt (ca. 5 daa). Området ligger på Holmsletta, ca. 7 km fra Alta sentrum. Konkret planavgrensning vil vurderes nærmere underveis i planprosessen.

Gjeldende plan for området er planID 5403_20100006 Kommuneplanens arealdel, vedtatt 21.06.11. I denne planen er aktuelt område avsatt til LNFR-formål.

Følgende eiendommer inngår helt/delvis i planområdet, eller er naboer/gjenboere til det:

Direkte berørt:             34/350, 34/313, 34/351 og 34/32
Naboer/gjenboere:       34/164, 34/188, 34/33 og 34/34

Konsekvensutredning

Planen/tiltaket er vurdert etter plan- og bygningslovens § 4-1 og forskrift om konsekvensutredninger. Forslagsstiller og planmyndigheten konkluderer med at tiltaket ikke faller inn under krav om utarbeidelse av konsekvensutredning jf. forskriftens §§ 6, 8, 10 og planoppstartsmøtet.

Felles plan- og byggesaksbehandling

I medhold av pbl. § 1-7 jf. §§ 12-15 og 21-4 varsles også felles plan- og byggesaksbehandling for tiltaket. Søknad om rammetillatelse vil behandles parallelt med reguleringsplanforslaget, og sendes ut på høring samtidig med dette.

Frist for innspill

De som har innspill til planarbeidet bes sende disse til Rambøll, Løkkeveien 115, 9503 Alta, ev. på e-post til alta@ramboll.no, innen 02.04.20. Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Kirsten Svineng, enten på e-post kirsten.svineng@ramboll.no, eller på telefon +47 974 27 395.

Videre planprosess

Etter varslingsperiodens utløp, blir det satt i gang utarbeidelse av planforslag. Iht. foreløpig framdriftsplan skal forslag til reguleringsplan sendes ut på høring og offentlig ettersyn i løpet av vår/sommer 2020. Berørte parter vil da bli tilskrevet, og offentligheten orientert via annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside.

Etter offentlig ettersyn vurderer kommunen hvorvidt planforslaget skal endres/revideres, før det eventuelt fremmes for endelig vedtak i kommunestyret. Vedtatt reguleringsplan blir kunngjort gjennom annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Det blir også sendt ut brev til registrerte grunneiere og festere i planområdet og naboer til dette, når disse blir direkte berørt. Underretningen vil inneholde informasjon om klageadgang og frist for klage.

Mer informasjon

Her finner du:

Kartutsnitt med matrikkelnr. i ortofoto
Dagens planstatus
Referat fra oppstartsmøte
Planinitiativ 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites