Varsel om oppstart av detaljregulering for settefiskanlegg på Veines

27. april 2020

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at Cermaq Norway AS har igangsatt følgende planarbeid: Detaljregulering med konsekvensutredninger for settefiskanlegg på Veines, Breivikbotn. Rambøll Norge AS ved Alta-kontoret er engasjert som planfaglig rådgiver.

Oversiktskart. Planområdet vist med svart stiplet linje, samt rød sirkel i utsnittskartet til venstre. Kilde: Kartverket, Geovekst og Hasvik kommune.

Oversiktskart. Planområdet vist med svart stiplet linje, samt rød sirkel i utsnittskartet til venstre. Kilde: Kartverket, Geovekst og Hasvik kommune.

Kontakt

Ulla Sennesvik

Areal- og samfunnsplanleg
T: +47 482 20 730

Planområdet
Planområdet er på ca. 260 daa og inkluderer nødvendig areal på land og i sjø til blant annet utfylling/mudring, bebyggelse, havn/kai mm. Endelig planavgrensning vurderes nærmere i den videre planprosessen.

Planens formål
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av settefiskanlegg med tilhørende næringsbygg, administrasjonsbygg med hybelfasiliteter, kaianlegg til brønnbåt, veganlegg og parkering, vannforsyningsanlegg samt annen tilhørende infrastruktur. Se vedlegg 3 planprogram for mer informasjon.

Planstatus
Området er ikke tidligere regulert. Gjeldende plan for området er areal- og kystsoneplan for Hasvik kommune 2000-2010, vedtatt 20.11.2000.Området er i denne planen avsatt til LNF-C (hvor spredt bebyggelse ikke er tillatt), fiskeområde og kjøreveg. Tiltaket er således ikke i tråd med gjeldende plan.

Konsekvensutredning
Hasvik kommune har vurdert at planen utløser krav om konsekvensutredning og planprogram etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854) § 6 d) Vedlegg I pkt. 24. På bakgrunn av kjent informasjon, egne vurderinger og Hasvik kommunes føringer, vurderes det at følgende tema må behandles nærmere i hhv. konsekvensutredning og planbeskrivelse:

Konsekvensutredning

Planbeskrivelse

 1. Friluftsliv
 2. Landskapsbilde
 3. Naturmangfold, land og sjø
 4. Reindrift

 

 1. Barn og unges interesser
 2. Byggeskikk og estetikk
 3. Folkehelse
 4. Klimatilpasning/klimaendringer
 5. Kulturminner-/miljø
 6. Landbruk
 7. Lokal næringsutvikling
 8. Risiko- og sårbarhet
 9. Samiske interesser (unntatt reindrift)
 10. Sosial infrastruktur og demografi
 11. Teknisk infrastruktur
 12. Økonomi/gjennomføring

Frist for innspill
Gjennom dette brevet varsles berørte parter om at planarbeidet startes opp, slik at de som har innspill får mulighet til å fremme disse før planutformingen tar til. Samtidig sendes forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn. Planprogrammet er en «plan for planleggingen» og fastlegger hvordan selve planprosessen skal legges opp. Innspill til planarbeidet sendes til alta@ramboll.no ev. til Rambøll, postboks 1077, 9503 Alta, innen 24.05.2020. Ved spørsmål, ta kontakt med Seksjonsleder Ulla Sennesvik per e-post ulla.sennesvik@ramboll.no eller per tlf. 482 20 730.

Cermaq planlegger å avholde informasjonsmøte den 18.05., lokalt eller via en digital kanal. Nærmere informasjon om møtet kunngjøres på kommunens hjemmeside www.hasvik.kommune.no, senest en uke før møtet.

Vedlegg
Vedlegg 1: Planinitiativ
Vedlegg 2: Referat fra planoppstartsmøte med Hasvik kommune
Vedlegg 3: Planprogram

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites