Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og felles behandling av plan og byggesak Trasti og Trine AS

26. november 2019

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved at Trasti & Trine AS har igangsatt følgende planarbeid: "Detaljregulering for utvidelse av Trasti & Trine AS".Rambøll er engasjert som planfaglig konsulent på planarbeidet.

Planområde Trasti og Trine AS

Planområde Trasti og Trine AS

Kontakt

Karianne Lund Heitmann

Karianne Lund Heitmann

Ingeniør
T: +47 452 40 711

Planens formål
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende tomt for å kunne etablere 3-5 nye overnattingshytter for tilreisende gjester som besøker reiselivsbedriften. De ønsker også å tilrettelegge for drivhus og badstue innenfor det nye arealet.

Selskapet ønsker å være omgitt av stillhet og furuskog, og de bruker nærmiljøet som en arena for de ulike aktiviteten de tilbyr. Når det gjelder miljømessig kvalitet, er bedriften opptatt av å ta vare på naturen og bruke den som en ressurs i deres virksomhet. De tilbyr natur- og kulturopplevelser med lokal forankring, og ekte møter med mennesker og natur. Deres mål er at stedet skal være et godt sted for både dyr og mennesker, store og små.

Planen har også som hensikt å regulere inn eksisterende del av bedriften Trasti & Trine AS, samt fel-les adkomstveg og parkeringsplass. Trafikksituasjonen ved krysset mot fv. 8008 vil vurderes som en del av planarbeidet.

Planområdet - Bruk og gjeldende planstatus
Det nye planområdet er på ca. 8,3 daa består av eksisterende anlegg (3,2 daa) og utvidet tomt (ca. 5,1 daa). Varslet planområde er på ca. 15,3 daa og inkluderer utvidet tomt, eksisterende anlegg, i tillegg til tinglyst felles adkomstvei og p-plass. Området ligger i skogkanten ved Gargiaveien, ca. 10 km fra Alta sentrum og 500 meter fra Altaelva. Varslet plangrense er satt noe grovt. Konkret planavgrensning vil vurderes nærmere underveis i planprosessen.

Gjeldende plan for området er PlanID 2012-20100006 Kommuneplanens arealdel, vedtatt 21.06.2011. I denne planen er aktuelt tilleggsareal avsatt til LNFR-formål.

Området for utvidelsen er i strid med gjeldende plan, men er i tråd med intensjon i den nye planen som har vært på høring i kommuneplanens arealdel (se vedlegg 2 og 3).

Følgende eiendommer inngår helt/delvis i planområdet, eller er naboer/gjenboere til det:

Direkte berørt: 22/1, 22/48, 22/46, 22/73, 22/47
Naboer/gjenboere: 22/76, 22/74, 22/75, 22/77

Se forøvrig vedlagte kartutsnitt, hvor planens avgrensning, matrikkelnr og dagens planstatus framgår.

Konsekvensutredning
Planen/tiltaket er vurdert etter plan- og bygningslovens § 4-1 og forskrift om konsekvensutredninger. Det konkluderes med at tiltaket ikke utløser krav om konsekvens utredning, jf. forskriftens §§ 6, 7 og 8. Forslagsstiller har også konkludert med at tiltaket ikke faller inn under krav om utarbeidelse av konsekvensutredning, noe planmyndigheten også er enig i.

Felles plan- og byggesaksbehandling
I medhold av pbl. § 1-7 jf. §§ 12-15 og 21-4 varsles også felles plan- og byggesaksbehandling for tiltaket. Søknad om rammetillatelse vil behandles sammen med reguleringsplanforslaget.

Frist for innspill
De som har innspill til planarbeidet bes sende disse til Rambøll, Løkkeveien 115, 9503 Alta, evt på e-post til alta@ramboll.no, innen 20.12.19. Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Karianne Lund Heitmann, enten på e-post karianne.heitmann@ramboll.no, eller på telefon +47 476 19 087.

Videre planprosess
Etter varslingsperiodens utløp, blir det satt i gang utarbeidelse av planforslag. Iht. foreløpig framdriftsplan skal forslag til reguleringsplan sendes ut på høring og offentlig ettersyn i løpet av vinter/vår 2020. Berørte parter vil da bli tilskrevet, og offentligheten orientert via annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Etter offentlig ettersyn vurderer kommunen hvorvidt planforslaget skal endres/revideres, før det eventuelt fremmes for endelig vedtak i kommunestyret. Vedtatt reguleringsplan blir kunngjort gjennom annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside.

Det blir også sendt ut brev til registrerte grunneiere og festere i planområdet og naboer til dette, når disse blir direkte berørt. Underretningen vil inneholde informasjon om klageadgang og frist for klage. 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites