Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og felles behandling av plan og byggesak

21. april 2020
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved at Fellesbygget Alta AS har igangsatt planarbeid på detaljregulering for kvartal A52, Alta sentrum. Alta kommune har anbefalt oppstart av regulering, jf. vedlegg. Rambøll er engasjert som planfaglig konsulent på planarbeidet.
Kvartal A52. Figur 1, oversiktskart hvor kvartalet er vist med rød markering.

Kvartal A52. Figur 1, oversiktskart hvor kvartalet er vist med rød markering.

Kontakt

Kirsten Svineng

Kirsten Svineng

Areal- og samfunnsplanlegger
T: +47 974 27 395

Planens formål
Fellesbygget Alta AS ønsker å utvikle og utvide kvartal A52 slik at det kan etableres flere boliger og andre typiske sentrumsformål her, utover de som det åpnes for i områdereguleringen. Blant annet er det ikke åpnet for tjenesteyting i kvartalet pr. i dag. Formål som man ønsker å kunne tilby i bygget er bl.a. forretninger, næringsvirksomhet i form av kontorer, overnatting, bevertningssteder, mindre verksteder ol., samt ordinære boliger, tilvisningsboliger og ulik type tjenesteyting som eksempelvis frisør, velvære, virksomheter med allmennyttige formål ol. I tillegg vurderer selskapet muligheten for å bygge en etasje høyere enn det reguleringsplanen åpner for. Formålet med planarbeidet er derfor å endre gjeldende reguleringsplanstatus slik at utviklingsplanene kan realiseres.

Tillatt utnyttelsesgrad i kvartalet er 100 prosent BYA. Forslagsstiller legger så langt det er praktisk mulig opp til å fylle kvartalet helt ut. Antall etasjer skal iht. gjeldende plan ikke overstige 5. Forslagsstiller ønsker å kunne realisere en inntrukket 6. etasje.

Planområdet - Bruk og gjeldende planstatus
Planområdet er sammenfallende med kvartal A52 i områderegulering for Alta sentrum, og er på ca. 840 m2. Se nærmere redegjørelse i vedlegg 4. Arealet har pr. i dag planstatus som næringsbebyggelse, og nåværende bruk av bygget er kontorer, frisør, bevertning mm. Planområdet ligger i Alta sentrum, i den nordligste delen av kvartal A området med Alta helsesenter rett over veien.

Gjeldende reguleringsplan er fra 2011: PLANID 5403_20060011 Alta sentrum – revisjon. Området rundt består av sentrumsformål som næringsbebyggelse, kjøpesenter, kontorer/forretning, Alta helsesenter mm, det legges ikke opp til endring av disse arealene.

Planområdet omfatter privat grunn. Følgende eiendommer inngår delvis i planområdet, eller er naboer/gjenboere til det:

Direkte berørt:
28/163
Naboer/gjenboere:
28/128, 28/129, 28/142, 28/205, 28/237

Konsekvensutredning
Planen/tiltaket er vurdert etter plan- og bygningslovens § 4-1 og forskrift om konsekvensutredninger, både av forslagsstiller og Alta kommune. Det konkluderes med at tiltaket ikke utløser krav om konsekvens utredning, jf. forskriftens §§ 6, 7 og 8, samt vedlagte planinitiativ og referat fra planoppstartsmøte.

Felles plan- og byggesaksbehandling
I medhold av pbl. § 1-7 jf. §§ 12-15 og 21-4 varsles også at det kan bli aktuelt med felles plan- og byggesaksbehandling for tiltaket. Søknad om rammetillatelse vil i tilfelle behandles parallelt med reguleringsplanforslaget, og sendes ut på høring samtidig med dette.

Frist for innspill
De som har innspill til planarbeidet bes sende disse til Rambøll, Postboks 1077, 9503 Alta, evt på e-post til alta@ramboll.no, innen 07.05.20. Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Kirsten E. Svineng enten på e-post kirsten.svineng@ramboll.no, eller på mobiltelefon +47 974 27 395.

Videre planprosess
Etter varslingsperiodens utløp, blir det satt i gang utarbeidelse av planforslag. Iht. foreløpig framdriftsplan skal forslag til reguleringsplan sendes ut på høring og offentlig ettersyn i løpet av sommer/tidlig høst 2020. Berørte parter vil da bli tilskrevet, og offentligheten orientert via annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside.

Etter offentlig ettersyn vurderer kommunen hvorvidt planforslaget skal endres/revideres, før det eventuelt fremmes for endelig vedtak i kommunestyret. Vedtatt reguleringsplan blir kunngjort gjennom annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Det blir også sendt ut brev til registrerte grunneiere og festere i planområdet og naboer til dette, når disse blir direkte berørt. Underretningen vil inneholde informasjon om klageadgang og frist for klage.

Vedlegg:
Vedlegg 1: Kartutsnitt som viser planavgrensning og berørte eiendommer
Vedlegg 2: Referat fra planoppstartsmøte
Vedlegg 3: Anbefaling om oppstart av regulering
Vedlegg 4: Planinitiativ

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites