Varsel om oppstart av planarbeid Laksevåg idrettsanlegg

9. januar 2019
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering for gnr. 146 bnr. 9 m. fl. på Laksevåg i Bergen kommune. Tiltakshaver er Bergen kommune ved Etat for utbygging. Planlegger er Rambøll Norge AS, Bergen.
Planområde Laksevåg idrettsanlegg

Planområde Laksevåg idrettsanlegg

Kontakt

Birgitte Ødven

Birgitte Ødven

Arealplanlegger
T: +47 408 27 050

Planområdet ligger på Eliasmarken i Laksevåg bydel, nord for rundkjøring Rv. 555 og nordvest for Lyderhornsveien Fv. 582. Tilkomst er fra Lyderhornsveien inn mot Eliasmarken. Planområdet omfatter eksisterende Laksevåghall og grusbane.

I gjeldende kommuneplans arealdel, KPA 2010, er planområdet avsatt til bebyggelse og anlegg og grønnstruktur. I kommende KPA ligger planområdet i ytre fortettingssone og grønnstruktur.
I gjeldende reguleringsplan (plan-id 40270000) er området regulert til idrettsplass med tilhørende funksjoner og grøntareal. Forslag til strategisk planprogram har vært utlagt til offentlig ettersyn.

Bakgrunnen for planarbeidet er å legge til rette for oppføring av nye bygg som vil videreutvikle området, med idrettshall, svømmehall, turnhall og møteplassfunksjoner/nærmiljøanlegg. Eksisterende hall skal rives.  Planområdet er i underkant av 25 dekar, men kan snevres inn i løpet av planprosessen.

Sentrale tema i planen vil blant annet være knyttet til samferdsel; Korridor for kollektivløsning, mobilitet, byggegrense, utbyggingsrekkefølge og støy.

Planen faller ikke inn under vilkår for konsekvensutredning. Naboer og grunneiere blir varslet direkte i brev.

Merknader som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes på e-post til
birgitte.odven@ramboll.no eller til Rambøll Norge AS, Postboks 3705, 5845 Bergen.

Frist for merknader til planarbeidet er satt til 11.02.2019
Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Merknadene blir samlet og kommentert av Rambøll. Alle mottatte merknader og dokumenter blir sendt til Bergen kommune sammen med planforslaget.

Etter at merknadsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet og oversendt Bergen kommune for kommunal saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut på offentlig ettersyn. Naboer og grunneiere orienteres om høringen pr. brev. Høringen gir ny anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling. 

Her finner du referat fra oppstartsmøtet for Laksevåg idrettsanlegg.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites