Musikk, litteratur og visuell kunst i tall 2015

12. desember 2016
Musikk, litteratur og visuell kunst har en samlet omsetning på 11,5 milliarder kroner i 2015.

Hanne Holden Halmrast

Hanne Holden Halmrast

Senior Consultant
T: +47 470 69 858

Det er fjerde år på rad Rambøll Mangagement Consulting har utarbeidet rapporten for Kulturrådet.
Rapporten ser på den samlede omsetningen for hver bransje, ved å samle inn tall for tre hovedkategorier: salgsinntekter, opphavsrettsinntekter (vederlagsinntekter) og fremføringsinntekter.

Tallmaterialet gir grunnlag for å se noen overordnede trekk ved bransjene og gir også kunnskap om nyere utviklingstendenser. Eksempler på dette er veksten i det digitale markedet og utviklingen av kunsteksport.

- Kunst og kultur har stor verdi også utover det økonomiske, men jeg tror det har vært undervurdert hvor stor verdiskapningen i kunst- og kulturbransjene er. Det er viktig å vise fram disse bransjene også som sentrale næringer og verdifulle bidrag til den norske verdiskapningen. I tillegg er bransjestatistikkene viktige som kunnskapsgrunnlag for faglige og politiske beslutninger, sier rådsleder Tone Hansen.

Langsiktig måling
Det er en langsiktig målsetting for Kulturrådet å videreføre de årlige målingene og gjøre det mulig å følge kunstbransjenes utvikling i Norge over tid. Det er derfor valgt en modell som med stor grad av sikkerhet lar seg repetere. Rambøll Management Consulting har utviklet metoden og samlet inn tallmaterialet i samarbeid med sentrale aktører innenfor de ulike kunstbransjene. Bidragene fra bransjen har vært helt avgjørende for de resultatene som nå foreligger. I tillegg er det oppnevnt en egen fagreferansegruppe som har fulgt prosjektet.

Du kan lese hele rapporten "Musikk, litteratur og visuell kunst i tall 2015" her.

Tallenes tale:

Musikk
Rapporten viser at den norske musikkbransjen omsatte for 3,7 MRD kr. i 2015. Det er en vekst på 5 prosent sammenlignet med fjoråret. Litt over halvparten av den totale omsetningen kommer fra konsertvirksomhet.

Den tidligere nedgangen i salgsinntekter fra fysisk salg av musikk har snudd for årets måling og har økt med nesten 50 prosent fra 2014 til 2015. For nedlastning har nedgangen vært kraftigere i årets måling enn for tidligere år, med en nedgang på 44 prosent siden 2014. Samtidig har det vært en nær fordobling av omsetningen fra strømming siden 2012, med en vekst på 10 prosent fra 2014 til 2015.

Litteratur
Omsetning for den norske litteraturbransjen var på 5,9 MRD kr i 2015. Tallet inkluderer inntekter fra salg av bøker, vederlag, fremføringer og eksport. Inntekter fra salg av bøker står for hele 5,7 MRD av dette. Statistikken viser videre at den norske litteraturbransjen har et sterkt hjemmemarked, mens eksportvirksomheten står for en relativt liten del av omsetningen.

Omsetningen av digitale, litterære produkter var på 313 MILL kr i 2015. Det tilsvarer 5,6 prosent av de totale inntektene fra salg av bøker. I 2013 utgjorde inntekter fra salg av digitale, litterære produkter 219 MILL kr og inntekter fra salg av denne typen har i gjennomsnitt økt med 19 prosent hvert år fra 2013.

Visuell kunst
De samlede inntektene i det visuelle kunstfeltet var 1,85 MRD kr i 2015, bestående av inntekter fra salg av visuell kunst, visninger og vederlag og opphavsrett. Herav utgjør inntektene fra salg 1.7 MRD kr, av disse utgjorde eksportinntektene 324 MILL kr.

Visningsinntekter for visuell kunst er inntekter fra publikums betaling for å se / oppleve visuell kunst. Disse inntektene er beregnet til å utgjøre 65,7 MILL. kr i 2015.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites