Kvaliteten på veinettet: Status riks- og fylkesveier

23. november 2016
Vestfold, Hedmark og Akershus har landets beste riks- og fylkesveier, mens Hordaland, Sogn og Fjordane og Telemark har de dårligste. I samtlige fylker er veinettet dårligere enn det skal være, og alle har avvik fra veinormalene på riksveiene, viser fersk rapport.

Terje Norddal

Terje Norddal

Seniorrådgiver
T: +47 932 43 133

Rapporten «Kvaliteten på det norske veinettet: status for riks- og fylkesveier» er laget av Rambøll for Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Den viser at mye gjenstår før det norske hovedveinettet har en trygg og effektiv standard. Rapporten tar for seg riks- og fylkesveier i samtlige fylker, og Terje Norddal fra Rambølls trondheimskontor har vært prosjektleder.

Etterlyser standardkrav
– Alle som kjører litt utenom hovedveiene, enten det er i storbyene eller ute i distriktene, opplever ofte et veinett som ikke holder mål. Verken for person- eller yrkestransport, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen.
Han håper rapporten kan bidra i arbeidet med å sikre et godt, effektivt og trygt veinett. I dag er store deler av fylkesveinettet under terskelverdien for definisjonen av «jevn vei». Rapporten viser at de store forskjellene i fylkene også gjelder om man ser på hver veigruppe adskilt: Gamle- og nye fylkesveier, riksveier og europaveier.
– Ulikhet i kvalitet gir et ulikt tjenestetilbud, avhengig av hvor man bor. Slik skal det ikke være, sier han, og mener regjeringen må gjennomføre sitt løfte om innføring av standardkrav til fylkesveinettet, slik man har for riksveiene, sier han.

Truer sikkerheten
Mens 10 av 19 fylker har fått jevnere vei i perioden 2009-2014, har ni fylker fått mer ujevn og til dels betydelig dårligere vei. Situasjonen går mange steder på sikkerheten løs. Dette understreker behovet for standardkrav for fylkesveiene. Resultatene i rapporten har utgangspunkt i en indikator som slår sammen informasjon om kurvatur, bredde og jevnhet på veidekket. Ujevnhet har størst betydning for komfort, men påvirker også kjørefarten på veinettet. Til sammen beskriver dette den kjøretekniske kvaliteten på veiene.

 


Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites