Kartlegging av tilbud om språkopplæring og språktilbud for voksne innvandrere i de nordiske landene

4. mars 2021

På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har Rambøll gjennomført en kartlegging av tilbud om språkopplæring og språktilbud for voksne innvandrere i de nordiske landene. 

Rambøll har gjennomført en kartlegging av tilbud om språkopplæring og språktilbud for voksne innvandrere i de nordiske landene.

Rambøll har gjennomført en kartlegging av tilbud om språkopplæring og språktilbud for voksne innvandrere i de nordiske landene.

Språk er en viktig kompetanse som kan ha betydning for den enkeltes tilgang til arbeidslivet og deltakelse på andre arenaer i samfunnet. Bedre oversikt og kunnskap om eksisterende tilbud og strukturelle forhold rundt dagens tilbud i Norge, samt innsikt i hvordan språkopplæringen er organisert i våre naboland, kan gi et viktig utgangspunkt for å ta gode beslutninger om videreutviklingen av integrerings- og kompetansepolitikk og språktilbud.

Språktilbud og organisering har betydning

Oppsummert viser både funn fra denne kartleggingen og tidligere forskning og utredninger at språktilbudet og organiseringen av dette påvirker hvor raskt enkeltpersoner kommer i gang med norskopplæring, og da også hvor raskt enkeltpersoner lærer seg norsk, det påvirker tilbudet og kvaliteten på dette, og også sluttresultat og muligheter til integrering og deltakelse i samfunnet.

Behov for oppdatert lovverk?

Videre fremkommer det at Norge skiller seg ut ved at rettigheter og plikter til deltakelse i språktilbud er basert på oppholdsgrunnlag, og da ved at arbeidsinnvandrere ikke har rett på gratis språkopplæring på samme måte som øvrige innvandrergrupper og slik det er i de andre skandinaviske landene. Med tanke på alt vi vet om hvor viktig språk er for integreringen i samfunnet og hvordan mange arbeidsinnvandrere selv fremhever pris, tilgjengelighet og kvalitet på språktilbud som en utfordring, samt at kartleggingen antyder at norske arbeidsgivere i mindre grad enn forventet/ønsket tilbyr språkopplæring til sine ansatte, er det betimelig å spørre seg om det er behov for en oppdatering av dagens lovverk på dette området.

Omfattende kartlegging

Kartleggingen beskriver hvilke aktører som tilbyr og utfører språkopplæring og språktrening, hvem som bestiller disse tilbudene og hvordan tilbudene finansieres. Videre beskriver rapporten hvorvidt tilbudene er regulert i lov eller ikke, om det er forskjeller mellom rettigheter og plikter for ulike innvandrergrupper, samt hvilke insentiver som er rettet mot tilbydere og/eller målgruppen for språktilbudene, og hva de ulike brukergruppene opplever som barrierer for deltakelse i språktilbudene.

Kartleggingen ble gjennomført med en kvalitativ tilnærming, og datainnsamlingen bestod av omfattende deskstudier, intervjuer med myndighetsaktører, forskere og andre eksperter på språk-, integrerings- og kompetansefeltet, samt intervjuer med et utvalg tilbydere av språkopplæring og språktrening. I Norge ble det også gjennomført intervjuer med brukere av språktilbudene for å innhente deres vurderinger.
 
Prosjektmedarbeidere med landspesifikk kompetanse på integrering og språkopplæring fra Rambøll i Sverige, Danmark og Finland, i tillegg til Norge, bistod i gjennomføringen av oppdraget. I tillegg har førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, Gunhild Tveit Randen inngått som en del av prosjektteamet.
 
Rambøll presenterte funn fra rapporten på webinar om regjeringens norskinnsats 2.mars. Webinaret  ble innledet av Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Opptak fra seminaret kan streames her

Rapporten kan lastes ned her. 

For mer informasjon om prosjektet:

Senior Consultant Mia Nilssen Haave:
mob. +47 980 50 114 - e-post: mia.haave@ramboll.com

Manager Hanne Holden Halmrast:
mob. +47 47069858 - e-post: hold@ramboll.com

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites