Kartlegger truet natur

5. juni 2020
Å ta vare på vårt biologiske mangfold er både et politisk mål og et offentlig ansvar. På oppdrag fra Miljødirektoratet driver et team fra Rambøll en omfattende kartlegging av norsk natur over store deler av Norge. 
Registrering av fremmede, økologisk skadelige plantearter er en del av oppdragene, og her kartfester Cathrine Rask-Jensen et felt med parkslirekne langs vei. Foto: Thor Inge Vollan

Registrering av fremmede, økologisk skadelige plantearter er en del av oppdragene, og her kartfester Cathrine Rask-Jensen et felt med parkslirekne langs vei. Foto: Thor Inge Vollan

- Akkurat nå holder vi på å registrere kalkrike myrområder, gammel skog og strandenger i Telemark og Vestfold-området, forteller Thor Inge Vollan, miljørådgiver hos Rambøll. Den grundige kartleggingen gjennomføres som en del av et pågående, flerårig program og benytter såkalt Natur i Norge-metodikk (NiN).

Arter truet av utrydning


Ifølge FNs naturpanel er ufattelige én av åtte millioner arter truet, og tapet av naturmangfold fortsetter. Flere arter er truet av utryddelse nå enn på noe annet tidspunkt i menneskets historie. Med dette dystre bakteppet er det vesentlig for myndighetene så tidlig som mulig å få detaljert kunnskap og status for norsk natur, slik at en kan ta hensyn til truet natur og truede arter i arealplanleggingen.

Kartlegger de sjønære naturområdene


- Det vi ser på nå om dagene er natur som er spesielt viktig for naturmangfoldet på grunn av høyt kalkinnhold, men også andre viktige naturtyper som strandenger og skogområder med mye død ved. Vi ser at flere av disse områdene er truet av ny infrastruktur og hyttefelt, og vi merker oss spesielt at det er mye intakt myr som forsvinner. Sånn sett er det dagsferske forbudet mot å nydyrke myrer til landbruksformål et viktig signal fra myndighetene. Klimamessig er det svært uheldig å grave opp gamle myrer som fungerer som veldige karbonlagre, og en del av vår jobb er å bidra til å tallfeste dette tapet og vise hvor gjenværende myrområder finnes, forteller Thor Inge.

Et resultat av tusenvis av timer ute i naturen


- Sett i lys av verdens miljødag og FNs bærekraftsmål, er arbeidet vi gjør et vesentlig bidrag for å ta vare på naturmangfoldet, og ved å gjøre en kartlegging av de naturområder det er viktig å ta vare på, og hvilke som kan benyttes til annen aktivitet. Den informasjonen som blir samlet inn er resultatet av tusenvis av timer med kartlegging og mange hundre mil tilbakelagt til fots ute i all slags terreng de siste årene.

Kartleggerne trenger god faglig og digital kompetanse, samtidig som de skal kunne gjøre en fysisk krevende jobb under et omfattende HMS-reglement. I 2019 utførte Rambøll Miljø og Helse med underleverandører om lag 20 prosent av all kartlegging av Natur i Norge (NiN) som var lyst ut av Miljødirektoratet i 2019, med et budsjett på nesten 10 millioner kroner. Dette gjør Rambøll Miljø og Helse til en av de største leverandørene av NiN.

Les mer om Natur i Norge (NiN) hos Miljødirektoratet og metoden som benyttes for kartlegging hos Artsdatabanken.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites