Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for ishavsbyen, Tromsø

29. juni 2020
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om igangsettelse av arbeid med detaljreguleringsplan for eiendommene gnr/bnr 119/9, 2556 og 2557 med flere beliggende i Breivika, Tromsø kommune.
Oversiktskart Ishavsbyen, Tromsø

Oversiktskart Ishavsbyen, Tromsø

Kontakt

Anne Elisabeth Katmo

Arealplanlegger
T: +47 951 52 110

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om igangsettelse av arbeid med detaljreguleringsplan for eiendommene gnr/bnr 119/9, 2556 og 2557 med flere beliggende i Breivika, Tromsø kommune. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. Gjeldende reguleringsplan for området er «UITØ og RITØ, Breivika», planID 5401_0900. Planen er fra 1985 og omfatter et større område til offentlig formål med tilhørende trafikkareal og gangveger. Planen ble delvis berørt av ny plan for tunnelutslag i Breivika fra 1989, planID 5401_1109.

 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for videreføring av skolens virksomhet med både oppgradering og riving av eldre bygningsmasse, nybygg, samt tilrettelegging av utearealer til bruk i undervisning. Endelig planavgrensning vil bli fastsatt under reguleringsarbeidet.

 

Tiltakshaver for reguleringsplanen er Troms og Finnmark fylkeskommune, Peab Bjørn Bygg er entreprenør og Rambøll bistår i planarbeidet.

 

Dette brevet sendes til alle berørte og relevante offentlige myndigheter/etater. De som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet.

 

Innspill til planarbeidet kan sendes Rambøll v/Anne E. Katmo, P.b. 9420 Torgarden, 7493 Trondheim eller anne.katmo@ramboll.no innen 3.juli 2020

 

Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan stilles til Anne E. Katmo, e-post: anne.katmo@ramboll.no eller på tlf. 95 15 21 10.

 

Under følger informasjon om planarbeidet:

Planområdet

Vedlegg: Plangrense 

Planområdet ligger i Breivika nord for Tromsø sentrum.

 

Forslag til planavgrensning er på ca. 71 daa og omfatter tre av Troms og Finnmark fylkeskommunes eiendommer i Breivika. Området består av bebyggelse med tilhørende utomhusarealer. Plangrensa er begrenset til områdene som det foreligger utbyggingsplaner for, samt deler av Breiviklia og atkomst fra Yrkesskolevegen.

 

Vurdering av behov for konsekvensutredning:

Planforslaget omfatter område til offentlig tjenesteyting med BRA på mer enn 15 000 m2, og faller inn under punkt 24 i vedlegg 1, og skal dermed ha planprogram og konsekvensutredning etter forskriften.

 

Bruken av området er avklart i tidligere reguleringsplan og i kommuneplanens arealdel slik at virkningene av planforslaget for miljø og samfunn anses å være ivaretatt ved en ordinær reguleringsplan. Området benyttes i dag og skal benyttes videre til Ishavsbyen videregående skole, delvis i eksisterende bebyggelse og delvis i nybygg.

 

Forskrift om konsekvensutredninger § 10 gir kriterier for vurderingen av om en plan eller tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. I forhold til § 10, andre ledd, om egenskapene ved planen/tiltaket er det kun størrelse på planområdet som er relevant. Eksisterende bygningsmasse er på 20 000 m2 BTA. Av dette ønskes det å rive 9000 m2 BTA, og det skal bygges ca. 11.000 m2 BTA nytt. Tiltaket medfører altså en økning av BTA fra 20.000 til 22.000 m2. Dette vurderes ikke som en vesentlig endring, samtidig som planlagt nybygg er under 15 000 m2.

 

Tredje ledd omhandler planens lokalisering og påvirkning på omgivelsene, ingen av kriteriene er relevante for regulering av Ishavsbyen. Fjerde ledd viser til intensitet og kompleksitet av virkningene av planen/tiltaket. Det anses ikke at planen vil ha samlede virkninger som er vesentlige for miljø og samfunn, tiltakets virkninger blir godt nok utredet i detaljreguleringsplan uten planprogram og konsekvensutredning.

 

Behov for utredninger:

Følgende tema er spesielt viktig for å belyse saken tilstrekkelig:

 

Tema

Kommentar:

Trafikk

Atkomst og turproduksjon. Breiviklia og forholdet til naboer.

VAO

Overordnet VA-plan og VAO-rammeplan iht. Tromsø kommunes veiledere.

Støy og støv

Økt trafikk i Breiviklia kan medføre økt belastning for tilgrensende boliger.

Deler av utearealene er innenfor gul støysone for helikoptertrafikk til UNN. Planarbeidet må se på om det er behov for avbøtende tiltak.

Volumstudier

Illustrasjoner av bebyggelse innenfor planområdet og i sammenheng med omgivelsene.

ROS

Iht. til DSB veileder.

 

For øvrig følges Byutviklings planveileder mht. dokumentasjonskrav, og departementets veileder for reguleringsplaner med aktuelle tema for vurdering av planens virkninger.

 

Videre saksgang:

Innkomne merknader vil bli behandlet i det videre arbeidet med reguleringsplanen. Det utarbeides en detaljreguleringsplan som sendes Tromsø kommune for behandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Når planforslaget legges ut på høring/offentlig ettersyn vil berørte parter bli varslet og få anledning til å komme med merknader til planforslaget for videre politisk behandling. Planforslag til offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider. 

 

Parallell prosess med byggesak:

Prosessen skal gjennomføres som en parallell detaljregulering og byggesak. Dette innebærer at nabovarsling av byggesaken og søknad om rammetillatelse vil skje parallelt med offentlig ettersyn og myndighetsbehandling av reguleringssøknaden.

  

Vedlegg: Referat fra oppstartsmøte med Tromsø kommune 9.6.2020

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites