Informasjonsinnhenting til livshendelsen ny i Norge

18. mars 2021

Å komme som ny til Norge innebærer møter med en rekke offentlige tjenester, krav og prosesser. For første gang er det nå gjort en omfattende kartlegging av hvordan dette oppleves av innvandrere og flyktninger. Informasjonsmangel, prosesser som er vanskelige å forstå og varierende tilbud rundt utdanning og jobb er noe av det som trekkes fram. Noen synes det er vanskelig å finne seg til rette, men mange opplever et godt og meningsfullt hverdagsliv etter noen år i Norge. 

Kontakt

Kristian Dyrkorn

Business Manager
T: +47 945 21 805

Mia B. Nilssen Haave

Manager
T: +47 980 50 114

Rambøll og Halogen har gjennomført oppdraget på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Kartleggingen er basert på i 274 intervjuer med overføringsflyktninger, voksne asylsøkere, enslige mindreårige asylsøkere, barn som har innvandret sammen med familie, familieinnvandrere og arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn.

”Informasjonsinnhentingen gir de offentlige tjenestene viktig innsikt i hvordan de som er nye i Norge opplever møtet med dem. Samtidig blir det synlig at det er noen behov som må ivaretas bedre for å skape sammenhengende og brukervennlige tjenester. Med denne innsikten blir det mulig for de offentlige tjenestene å adressere disse med utgangspunkt i et brukerperspektiv,” siger Kristian Dyrkorn, prosjektleder fra Rambøll Management Consulting.

Rambøll og Halogen presenterte i dag hovedfunn fra innsiktsrapporten. IMDi og Digitaliseringsdirektoratet presenterte hvordan innsikten fra rapporten brukes for å utforme sammenhengende tjenester med bruker i sentrum. 

Brudd og uforutsigbarhet i mottakssystemet

Første møte med Norge oppleves som positivt og trygghetsskapende for de aller fleste. En overordnet utfordring som trekkes frem av mange av de som har vært i en asylsøkerprosess, er imidlertid utfordringer i mottakssystemet og manglende informasjon om prosessen man skal gjennom - i en tid hvor man har et spesielt behov for forutsigbarhet og stabilitet.

Både voksne og enslige mindreårige forteller om hyppig flytting mellom mottak, som skaper brudd i påbegynte opplæringstilbud og relasjoner. 

Informasjonsmangler og varierende tilbud

Manglende forståelse av systemet og prosesser preger også den første tiden i Norge for mange. Flyktningers opplevelse av bosettingsprosessen er svært varierende, noe som tyder på ulike rutiner på mottak og i bosettingskommuner rundt om i landet. Det er også svært ulike opplevelser av kvalitet og oppfølging i kvalifiseringsprosesser og arbeidssøkerprosesser. 

De fleste finner seg til rette i den nye hverdagen

Alle innvandrere kommer til Norge med ulik bakgrunn, forventninger, tidligere erfaring og kompetanse, noe som har betydning for opplevelser og behov. Det er imidlertid et gjennomgående funn at mange synes det er vanskelig å bli kjent med nordmenn og synes det er vanskelig å komme i jobb.

Noen føler seg ensomme, savner familie eller føler seg ikke hjemme. De fleste vi har snakket med lever imidlertid i dag et hverdagsliv som oppleves som godt og meningsfullt.

> Rapporten kan lastes ned her.

Ta kontakt med Sigrid Jerpstad dersom du ønsker å se opptak fra rapportlanseringen 18. mars

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites