Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering for Kvenild

18. juni 2019

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles igangsettelse av detaljregulering for Kvenild på gnr. 313 bnr. 3 i Trondheim kommune. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for lagerbebyggelse.

Planområde for Kvenild. Planavgrensningen vises med stiplet linje og er i alt ca. 37,5 daa.

Planområde for Kvenild. Planavgrensningen vises med stiplet linje og er i alt ca. 37,5 daa.

Kontakt

Eirik Gerhard Lind

Faggruppeleder
T: +47 906 38 584

Planområdet er på ca. 37,5 daa og er avgrenset mot høyspentlinje i nord og Kvenildstrøa i sør. Tiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel og kommunen har vurdert tiltaket til å ikke utløse krav om konsekvensutredning.

LORD Eiendom er tiltakshaver og Rambøll bistår med reguleringsprosessen.

Innspill til planarbeidet kan sendes til Rambøll v/ Eirik Lind P.b. 9420 Sluppen, 7493 Trondheim, eller til eirik.lind@ramboll.no innen 01.08.2019.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites