Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljregulering Kaptein Roosens vei 6, Trondheim kommune

13. februar 2020
Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles med dette at det igangsettes reguleringsplanarbeid for Fagerlia i Trondheim kommune.
Detaljregulering Kaptein Roosens vei 6 i Trondheim. Planavgrensningen vises med rød stiplet linje.

Detaljregulering Kaptein Roosens vei 6 i Trondheim. Planavgrensningen vises med rød stiplet linje.

Kontakt

Christian Dunker Furuly

Christian Dunker Furuly

Arealplanlegger
T: +47 986 38 824

Planarbeidet berører eiendommene (gnr./bnr.) 438/23, 438/10 og 427/1. Hensikten med planarbeidet er å utvikle området til konsentrert boligbebyggelse. Det er planlagt en bebyggelse av 11 leiligheter med tilhørende utearealer og parkering for sykkel og bil. Hensikten er fortetting og økt bruk av et bynært område.

Planområdet er på ca. 3,4 daa og er avgrenset mot en barnehage i øst og ellers boligbebyggelse. Veiene rundt tomtene inkluderes i planområde (Skogvokterveien, Kaptein Roosens vei og Schiøtz` vei).  

Tiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel som er avsatt til boligformål, og planen følger bestemmelsene som gjelder for området. Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning, jf. KU-forskriften §6-8.

Tiltakshaver er I K Lykke Eiendom AS. Rambøll bistår med reguleringsprosessen.

 

Varsel om oppstart kan også sees på hjemmesiden til Rambøll. Innspill til planarbeidet sendes Rambøll v/ P.b. 9420 Torgarden, 7493 Trondheim, eller christian.furuly@ramboll.no innen 09.03.2020.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites