Detaljregulering for settefiskanlegg på Veines, Sørøya – Fastsatt planprogram og varsel om utvidet plangrense

6. november 2020
Det kunngjøres herved at planprogrammet for ovenfor nevnte reguleringsplan er fastsatt i Hasvik kommune 22.10.2020. Planprogrammet fastlegger opplegget for planprosessen med medvirkning, framdrift, tema som skal utredes mm.

Samtidig med at fastsatt planprogram kunngjøres, varsles det også at det er behov for noe utvidelse av planområdet. Utvidelsen er på ca. 57 daa. I kartet til venstre framkommer både opprinnelig varslet, og forslag til utvidet planavgrensning med hhv. rød og sort linje. 

Årsaken til utvidelsen er behov for fleksibilitet i planutformingen, da detaljering av anlegget enda er i tidlig fase, og bl.a. at avkjørselspunkt til anlegget ikke er avklart enda. De som har innspill til utvidelsen bes sende disse så snart som mulig, og senest innen 27.11.2020 til Rambøll Norge AS, Løkkeveien 115, 9510 Alta, eller på e-post til alta@ramboll.no

Neste trinn i planprosessen er ferdigstilling av reguleringsplanforslaget. Det vil sendes inn til Hasvik kommune, som beslutter om det skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Berørte myndigheter og øvrige parter vil da bli kontaktet pr brev, og ettersynet blir kunngjort i lokalpressen og på internett. Etter at høringsperioden er over, sendes planforslaget inn til kommunen for sluttbehandling og vedtak. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Rambøll, e-post: alta@ramboll.no.

Vedlegg:
1. Vedtak om fastsatt planprogram
2. Fastsatt planprogram

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites