Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid – Detaljregulering for gang- og sykkelforbindelse mellom E6 og Talvik skole.

13. januar 2023
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles der herved at Alta kommune v/kommunalteknikk har igangsatt følgende planarbeid: Detaljregulering for gang- og sykkelforbindelse mellom E6 og Talvik skole.

Pål Eskil Sneve

Areal- og samfunnsplanlegger
T: +47 47636479

Planarbeidet har som formål å legge til rette for en etablering av gang- og sykkelvei eller fortau mellom E6 og Talvik skole. Arbeidet vurderes å ikke utløse krav til konsekvensutredninger.

Plankonsulent er Henning Larsen Architects AS/Rambøll. De som har innspill til planarbeidet bes sende disse til Henning Larsen AS, pb. 1077, 9503 Alta, ev. via e-post til pal.eskil.sneve@henninglarsen.com innen utgangen av 10.02.2023.

Eventuelle spørsmål og henvendelser i saken kan rettes til tlf. 47 63 64 79.

Berørte parter blir varslet særskilt ved brev. Det vises til vedlagte varslingsdokumenter for mer informasjon.

Vedlegg:
1. Varslingsbrev
2. Planinitiativ Gang og sykkelveg Talvik
3. Referat fra oppstartsmøte Gang og sykkelforbindelse E6 og Talvik skole
4. Kart med planavgrensning

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites