Følgende planarbeid varsles på vegne av Harstad Havn KF:

22. desember 2022
Høring - Reguleringsendringer for områderegulering Rødskjær havn- og industriområde.

Kontakt

Pål Eskil Sneve

Areal- og samfunnsplanlegger
T: +47 47636479

Planendringene søkes gjennomført som reguleringsendring i henhold til den forenklede planprosessen det åpnes for i plan- og bygningsloven §12-14, 2 ledd, da tiltaket ikke vurderes å gå ut over hovedrammene i gjeldene plan, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder

Plankonsulent er Henning Larsen Architects AS/Rambøll. De som har innspill til planarbeidet bes sende disse til Henning Larsen AS, pb. 1077, 9503 Alta, ev. via e-post til pal.eskil.sneve@henninglarsen.com innen 27.01.2023.

Eventuelle spørsmål og henvendelser i saken kan rettes til tlf. 47636479.

Berørte parter blir varslet særskilt ved brev.

Det vises til vedlagte varslingsdokumenter for mer informasjon.

Vedlegg
Søknad om endring av områderegulering for Rødskjær
Vedlegg 1 - Revidert plankart
Vedlegg 2 - Oppstartsmøtereferat
Vedlegg 3 - ROS-analyse
Vedlegg 4 - Synlighet i nærområdet
Vedlegg 5 - Rødskjær havn planinitiativ

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites