I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles der herved at Alta kommune v/ Bygg og eiendomsutvikling har igangsatt følgende planarbeid:

22. desember 2022
Detaljregulering for parkeringsplass ved Alta omsorgssenter.

Kontakt

Pål Eskil Sneve

Areal- og samfunnsplanlegger
T: +47 47636479

Formålet med reguleringstiltaket er å legge til rette for utvidelse av parkeringsarealet vis-a-vis Follums vei og Dr. Kvammes vei. Tiltaket er i strid med gjeldene plan for området mht. arealformål. Planarbeidets hensikt er derfor å endre planstatus slik at formålet kan realiseres.

Planarbeidet vurderes å ikke utløse krav til konsekvensutredninger.

Plankonsulent er Henning Larsen Architects AS/Rambøll. De som har innspill til planarbeidet bes sende disse til Henning Larsen AS, pb. 1077, 9503 Alta, ev. via e-post til pal.eskil.sneve@henninglarsen.com innen 27.01.2023.

Eventuelle spørsmål og henvendelser i saken kan rettes til tlf. 47636479.

Berørte parter blir varslet særskilt ved brev.

Det vises til vedlagte varslingsdokumenter for mer informasjon.

Vedlegg:
Planintiativ p-plass, Alta omsorgssenter
Referat oppdstartsmøte 30.11.2022
Varslingsbrev

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites