Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og felles behandling av plan og byggesak.

9. desember 2022
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at Markveien 55 Eiendom AS har igangsatt følgende planarbeid: Detaljregulering for kvartal C3 i Alta sentrum Henning Larsen Architects AS, som er en del av Rambøll Norge AS, er engasjert som planfaglig konsulent.

Marie Dolor McDougall

Areal- og samfunnsplanlegger
T: +47 975 87 006

Formålet med plan
Formålet med reguleringstiltaket er å legge til rette for etablering av to nye bygg på inntil 6 etasjer med kombinasjon av bolig- og næringsformål. I tillegg planlegges det 2 kjelleretasjer til parkeringskjeller. Eksisterende bebyggelse på området skal rives. Det planlegges også å endre utnyttelsesgrad til 70% dersom en samtidig får etablert gode uteoppholdsarealer, jf. referat fra planoppstartsmøtet i vedlegg 2. Tiltaket er i strid med gjeldende plan for området mht. høyder, etasjetall og utnyttelsesgrad. Planarbeidets hensikt er derfor å endre planstatus slik at utviklingsplanene kan realiseres.

Det vises til planinitiativ (vedlegg 2) for mer informasjon om forslagsstillers utgangspunkt for planlagt tiltak. I planinitiativet er det vist til 8 etasjer på ett av byggene. I samråd med Alta kommune er maksimalt etasjetall på begge bygg justert ned til 6.

Planområdet
Planområdet som varsles er på ca. 7,3 daa og omfatter eiendommene gnr./bnr. 28/100 (Alta kommune), 24/144 (Rønquist Holding AS), 28/188 Markveien 53 Alta AS) og 28/200 (Stål og Gummi Eiendom AS). Fullstendig liste over naboer/gjenboereiendommer finnes i planinitiativet. I tillegg til de to eiendommene som skal bygges ut, er det tatt med tilstøtende trafikkareal for å ivareta løsninger for adkomst, varemottak og nedkjøring til p-kjeller. Endelig avgrensning av planområdet gjøres i reguleringsplanarbeidet.

Planstatus
Gjeldende plan for området er Områdeplan for Alta sentrum – Revisjon, planID 20060011, vedtatt 26.04.2011.

Arealene innenfor planområdet er i gjeldende plan regulert til:

  • Kjøreveg (o_SKV1)
  • Annen veggrunn – grøntareal (o_AG3)
  • Fortau (o_SF4)
  • Gang- og sykkelveg (o_F2)
  • Gangveg/gangareal (TF8)
  • Kombinert bolig/forretning (C3)

I gjeldende plan tillates det en maks gesims på 5 etasjer mot sør og 4 etasjer mot nord. Iht. områdereguleringen kan andelen næringsbebyggelse i C3 være 100%. C3 har en utnyttelsesgrad på 60%.

Konsekvensutredning
Plantiltaket er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger, med endringer gjeldende fra 01.01.2019. Det vurderes at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning etter vurdering av § 6 og § 8. For nærmere redegjørelse av vurderingene vises det til planinitiativet.

Konsultasjon
Iht. sameloven § 4-4 har kommunene plikt til å konsultere representanter for berørte samiske interesser i saker som vil kunne påvirke samiske interesser direkte. Med «representanter for samiske interesser» menes det representanter for bygdelag, reinbeitedistrikter, lokale organisasjoner, samisk foreldrenettverk, samiske språksentre, sameforeninger e.l., forutsatt at de er «berørt» av tiltaket.

Felles plan- og byggesaksbehandling
I medhold av pbl. § 1-7 jf. §§ 12-15 og 21-4 varsles også felles plan- og byggesaksbehandling for tiltaket.
Søknad om rammetillatelse vil behandles sammen med reguleringsplanforslaget.

Videre planprosess
Etter varslingsperiodens utløp, blir det satt i gang utarbeidelse av planforslag. Iht. foreløpig framdriftsplan skal forslaget til reguleringsplan sendes ut på høring og offentlig ettersyn i løpet av vinteren/våren 2023. Berørte parter vil da bli tilskrevet, og offentligheten orienteres via annonse i lokalpressen og på Rambølls hjemmeside.

Etter offentlig ettersyn vurderer kommunen hvorvidt planforslaget skal endres/revideres, før det eventuelt fremmes for endelig vedtak i kommunestyret. Vedtatt reguleringsplan blir kunngjort gjennom annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Det blir også sendt ut brev til registrerte grunneiere og festere i planområdet og naboer til dette, når disse blir direkte berørt. Underretningen vil inneholde informasjon om klageadgang og frist for klage.

Frist for innspill
De som har innspill til planarbeidet i varslingsperioden, bes sende disse til Henning Larsen Architects AS, Postboks 1077, 9503 Alta,
ev. e-post til alta@ramboll.no innen 13.01.2023.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til undertegnede, enten på
e-post: marie.mcdougall@henninglarsen.com eller
mobiltelefon +47 975 87 006.

Vedlegg
1. Varsel om oppstart av detaljregulering for kvartal C3 Alta sentrum
2. Planinitiativ
3. Oppstartsmøtereferat

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites