Varsel om oppstart av detaljregulering for kvartal A4 i Alta sentrum

30. september 2022
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at Habil Utbygging AS har igangsatt følgende planarbeid: Detaljregulering for kvartal A4 i Alta sentrum. Henning Larsen, som er en del av Rambøll Norge AS, er engasjert som planfaglig konsulent.

Marie Dolor McDougall

Areal- og samfunnsplanlegger
T: +47 975 87 006

Formålet med plan
Formålet med reguleringstiltaket er å legge til rette for etablering av hotell i inntil 10 etasjer, med ca. 240 rom, jf. figurer under. Arealformål som tenkes å inngå i tillegg til hotell/overnatting, er bevertningssteder, konferansesaler, møterom, og parkeringskjeller. Tiltaket er i strid med gjeldende planstatus mht. formål og høyder, og planarbeidets hensikt er derfor å endre planstatus slik at utviklingsplanene kan realiseres.

Det vises til planinitiativ for mer informasjon om forslagsstillers utgangspunkt for planlagt tiltak. Se "Vedlegg 1 - Planinitiativ". Nøyaktig utforming og etasjetall/fordeling av etasjer vil avklares i reguleringsplanprosessen. Det er likevel utarbeidet illustrasjoner som viser to potensielle alternativ på etasjefordeling for hotellet; ett alternativ med 8 etasjer for hele hotellet og ett alternativ med 10+6 etasjer. Se vedlegg.

Planområdet
Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 28/196 (Habil Utbygging AS) og deler av 28/100 (Alta kommune). I sum utgjør planområdet et areal på ca. 4,1 daa. I tillegg til kvartal A4, er også tilstøtende trafikkareal og deler av Løkkeveien tatt med i planområdet. Dette er gjort for å sikre god sammenheng mellom arealene, og ivareta løsninger for varemottak og nedkjøring til pkjeller fra Løkkeveien.

Planområdets avgrensning er vist i kartutsnittet i "Vedlegg 4 - Varsel om oppstart DR for kvartal A4, alta sentrum". Endelig avgrensning av planområdet gjøres i reguleringsplanarbeidet.

Planstatus
Gjeldende plan for mesteparten av området er områderegulering for Alta sentrum; «Områdeplan for Alta sentrum – revisjon», med planID 20060011, vedtatt 26.04.11. I områdereguleringen er A4 regulert til offentlig/privat tjenesteyting/kulturbygg, og de øvrige arealene er regulert til offentlige trafikkområder av ulikt slag (taxi- og bussholdeplass, gang- og sykkelveg mm.). Maks gesimshøyde er 4 etasjer. Iht. områdereguleringen regnes det 3,5 m pr. næringsetasje, dvs. er tillatt gesimshøyde ca. 14 m.

Gjeldende plan for den resterende delen av planområdet er detaljregulering for Alta sentrum uterom: gågate, torg og park. Detaljreguleringen ble vedtatt i 1997 og har planID 19980092. Det mørkegrå området er regulert til offentlig trafikkområde, frontareal. De lysegrå arealene er regulert til offentlig trafikkområde, fortausarealer. Se Vedlegg 4, figur 4.

Antall etasjer
Forslagsstiller er åpen for omdisponering av bygningsvolumene som er vist i planinitiativet, så lenge konseptet gir et tilstrekkelig antall hotellrom til å sikre et realiserbart prosjekt, og at det oppnås hensiktsmessig intern logistikk i bygget. Det kan være mulig å ha flest etasjer mot nord og vest, og noe lavere mot øst og P2, jf. figur 2. Dette vil bli vurdert og avklart i reguleringsplanprosessen. 

Vedtak i kommunestyret 
Kommunestyret i Alta vedtok 10.12.21, i sak PS 95/2021, at Habil Utbygging AS gis opsjon på område A4.

Vedtak:
«Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8 anbefales privat planinitiativ og Alta kommune anbefaler at det igangsettes privat reguleringsplanarbeid som foreslått av Habil Utbygging AS på kvartal A4 på Alta sentrum. Habil Utbygging AS gis derfor opsjon på område A4. Det bør gjøres en vurdering om hvordan man skal gå videre med utredning om høyder på bygninger i sentrum. En tillatelse om oppstart av planarbeid innebærer ikke at tiltaket beskrevet i planinitiativet blir sluttproduktet. Høyde, utforming og størrelse på hotellet skal utredes gjennom planarbeidet, da tiltaket er i strid med plan på flere punkter og må vurderes nøye. Opsjonen gjelder i 2 år regnet fra det tidspunkt opsjonen ble gitt. Det er mulig å søke om forlengelse av opsjonen med inntil ett år.»

Det er pågående dialog med kommunens planadministrasjon vedrørende høyder og utforming av bygget, og som nevnt tidligere vil dette være et tema videre i planprosessen etter varsel om planoppstart.

Konsekvensutredning
Plantiltaket er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger, med endringer gjeldende fra 01.01.2019. Det vurderes at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning etter vurdering av § 6 og § 8. For nærmere redegjørelse av vurderingene vises det til planinitiativet.

Videre planprosess
Etter varslingsperiodens utløp, blir det satt i gang utarbeidelse av planforslag. Iht. foreløpig framdriftsplan skal forslaget til reguleringsplan sendes ut på høring og offentlig ettersyn i løpet av høsten/vinteren 2022/2023. Berørte parter vil da bli tilskrevet, og offentligheten orienteres via annonse i lokalpressen og på Rambølls hjemmeside. Etter offentlig ettersyn vurderer kommunen hvorvidt planforslaget skal endres/revideres, før det eventuelt fremmes for endelig vedtak i kommunestyret. Vedtatt reguleringsplan blir kunngjort gjennom annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Det blir også sendt ut brev til registrerte grunneiere og festere i planområdet og naboer til dette, når disse blir direkte berørt. Underretningen vil inneholde informasjon om klageadgang og frist for klage.

Frist for innspill
De som har innspill til planarbeidet i varslingsperioden, bes sende disse til:
Henning Larsen AS, Postboks 077, 9503 Alta, ev. e-post til alta@ramboll.no innen 21.10.22.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til undertegnede, enten på e-post:
marie.mcdougall@henninglarsen.com eller mobiltelefon +47 975 87 006.

Vedlegg:
Vedlegg 1 - Planinitiativ
Vedlegg 2 - Referat fra oppstartsmøte
Vedlegg 3 - Kommunestyrets vedtak om opsjon og planinitiativ
Vedlegg 4 - Varsel om oppstart DR for kvartal A4, Alta sentrum

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites