Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Detaljplanlegging for Henriksholman akvakulturanlegg

14. juli 2022
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at NRS Farming AS har igangsatt følgende planarbeid i Lebesby kommune: Detaljregulering for Henriksholman Akvakulturanlegg. Henning Larsen AS v/ avdeling Alta er engasjert som planfaglig konsulent på planarbeidet.

Marie Dolor McDougall

Areal- og samfunnsplanlegger
T: +47 975 87 006

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etableringen av et akvakulturanlegg ved Henriksholman i Lebesby kommune. Oppstartsmøte med Lebesby kommune ble avhold 23.06.2022, og kommunen anbefalte oppstart av planarbeidet. I planinitiativet, som ble oversendt kommunen i forkant av oppstartsmøtet, er det vurdert at planen utløser krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredninger, med endringer gjeldende fra 01.01.2019. Se vedlagt planinitiativ for mer utfyllende informasjon om planarbeidet og vurdering av konsekvensutredning.

Videre planprosess

Etter varslingsperiodens utløp, blir det satt i gang utarbeidelse av planforslag, som så sendes på høring og offentlig ettersyn. Berørte parter vil da bli tilskrevet, og offentligheten orientert via annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Høringsfristen vil være på minimum 6 uker.

Etter offentlig ettersyn vurderer kommunen hvorvidt planforslaget skal endres/revideres, før det eventuelt fremmes for endelig vedtak i kommunestyret. Vedtatt reguleringsplan blir kunngjort gjennom annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Det blir også sendt ut brev til registrerte grunneiere og festere i planområdet og naboer til dette, når disse blir direkte berørt. Underretningen vil inneholde informasjon om klageadgang og frist for klage.

Åpent møte og frist for innspill

NRS Farming AS og Henning Larsen AS inviterer til et åpent møte 1. september 2022 kl. 18:00 ved Veidnes skole/grendehus.

De som har innspill til planarbeidet i varslingsperioden, bes sende disse til Henning Larsen AS, Postboks 1077, 9503 Alta, evt. e-post til alta@ramboll.no, innen 09.09.22. 

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Marie Dølør McDougall enten på e-post: marie.mcdougall@henninglarsen.com eller mobiltelefon +47 975 87 006. 

Vedlegg

Vedlegg 1 Varsel om oppstart Henriksholman 2022-07-12
Vedlegg 2 Planinitiativ
Vedlegg 3 Referat fra oppstartsmøte

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites