Varsel om oppstart av planarbeid Plan-ID 70990000 UiB Griegakademiet Bergenhus, Gnr. 163, Bnr. 23, mfl., Møllendal Øst

5. mai 2022
I medhold av plan- og bygningslovens §§§ 12-3, 12-8 og 12-15 varsles det om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for det planlagte nybygget til UiB Griegakademiet på gnr. 163, bnr. 23 m. fl., på Møllendal i Bergenhus bydel. Forslagsstiller er Statsbygg, med Henning Larsen som plankonsulent.

KONTAKT

Kristian Ramstad Johansen

Seniorkonsulent
T: +47 416 69 635

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av nybygg for Griegakademiet, samlokalisert med Kunsthøyskolen (KMD). Planområdet omfatter eiendommen der ny bygningsmasse skal plasseres, g/bnr. 163/23, tilgrensende tomt i sør, g/bnr. 163/14, hvor KMD ligger. Etter innspill fra Bymiljøetaten tar plangrensen også med seg en delstrekning av Møllendalsvegen fra Møllendal allmenning i vest til framtidig snuhammer ved nytt bybanestopp i nord. Arealet er medtatt for å kunne vurdere om eksisterende arealformål (sykkelgate m.m.) må endres som følge av planforslaget. Planens begrensning tar også med en korridor mellom g/bnr. 163/14 i vest fram til Fløenbakken i øst. Intensjonen med å medta dette arealet i planavgrensningen er å muliggjøre premissetting for en framtidig gangtrasé mellom planområdet og Fløenbakken.

Planområdet ligger som sentrumsformål i kommuneplanens arealdel 2018, hvor brorparten er avsatt til byfortettingssone (BY2) mens en mindre del i nordvest er avsatt til sentrumskjerne (S16). I gjeldende reguleringsplan fra 2010, endret 2013, er planområdet avsatt til hhv. «Bebyggelse og anlegg» og «Offentlig bygning». Tomten til Griegakademiet er avsatt til midlertidig riggområde i reguleringsplan for Bybane fra 2017, men vil tilbakeføres til «Bebyggelse og anlegg» etter bygging av bybane.

Reguleringsplanen for Møllendal øst stiller krav om utarbeidelse av en bebyggelsesplan for planområdet, dette gjennomføres nå som en detaljreguleringsplan. I tillegg er det gjennomført en volumstudie som viser at Griegakademiets romprogram målt mot foreliggende planforutsetninger vil gi svært begrenset rom for forming av prosjektet. Reguleringsplanen vil vurdere byggegrenser og byggehøyder for å bedre rammene for å et nybygg for Griegakademiet og for å kunne tilrettelegge for en best mulig byutvikling i Møllendal.

Et sentralt tema i planarbeidet vil være utvikling av det regulerte offentlige torget mellom nybygg for Griegakademiet og KMD med videre forbindelse og siktakser opp til Fløenbakken. Konsekvenser ved en flytting/dreiing av denne aksen vil bli vurdert.

Andre viktige tema i planarbeidet vil være:
- Trafikk og logistikk
- Utforming av torg/allmenning mellom Griegakademiet og Kunsthøyskolen
- Byggehøyder
- Overvannshåndtering
- Terrenginngrep
- Barn og unges interesser
- Flytting av registrert bytre

Stedsanalyse er utarbeidet, og det er avholdt oppstartsmøte med planmyndighetene. Bergen kommune fikk nytt saksbehandlingssystem 01.05.22. Alle dokumenter som kom inn før denne dato ligger på saksnr. 202130321, mens dokumenter som ble mottatt etter ligger på sak 2022/20699.

Innspill til planarbeidet kan sendes til:
firmapostbergen@ramboll.com, att. Kristian R. Johansen.

Eller til:
Rambøll v/KRJBRG
Folke Bernadottes vei 50
Postboks 3705, Fyllingsdalen
5845 Bergen

Frist for å sende inn merknader til planarbeidet er satt til 08.06.2022.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Merknadene blir samlet og kommentert av Henning Larsen. Alle mottatte merknader og dokumenter blir sendt til Bergen kommune.

Videre arbeid
Etter at merknadsfristen er ute, vil det utarbeides et forslag til reguleringsplan. Planforslaget vil så bli, kunngjort og lagt ut på høring/offentlig ettersyn. Høringsinstanser og naboer kan da uttale seg til et konkret planforslag. Etter at merknadene fra høringsperioden er gjennomgått, vil en vurdere om det er behov for å gjøre endringer i planforslaget. Når ev. endringer er innarbeidet vil reguleringsplanen sendes til politisk behandling for vedtak av plan/oppheving av eldre plan.

For mer informasjon om planprosessen se:
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag

Naboer vil varsles om vedtatt plan og vil ha mulighet til å klage på det politiske vedtaket.

Det gjøres oppmerksom på at endelig vedtatt reguleringskart og reguleringsbestemmelser er juridiske dokumenter som setter ramme for byggesøknad.

Dersom kommunen og forslagstiller finner det hensiktsmessig kan søknad om byggetillatelse behandles felles med privat forslag om reguleringsplan, jfr. plan – og bygningsloven § 12-15. dette vil i så fall komme tydelig frem av materialet som legges ut på offentlig ettersyn. Avgjørelsen av plansaken og byggesaken vil i så fall fattes samtidig, men i egne vedtak.

Nærmere informasjon om og spørsmål til planarbeidet kan rettes per e-post til Henning Larsen v/plankonsulent Kristian R. Johansen, kristian.johansen@henninglarsen.com.

Vedlegg
1 Varsel om oppstart planarbeid Griegakademiet
2 Kart med planavgrensning
3 Stedsanalyse
4 Referat fra oppstartsmøte

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites