Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Detaljregulering for skileikanlegg/aktivitetsområde i Tana

8. april 2022
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at Aleksander Lyngberg har igangsatt følgende planarbeid: Detaljregulering for skileikanlegg/aktivitetsområde i Tana. Henning Larsen, som er en del av Rambøll Norge AS, er engasjert som planfaglig konsulent.

Kontakt

Therese Nilsen

Areal- og samfunnsplanlegger
T: +47 481 26 734

Formålet med plan
Vår oppdragsgiver ønsker å etablere et skileikanlegg med skitrekk, og eventuelt tilrettelegge for sommeraktiviteter like øst for Tana bru. Hensikten med planarbeidet er å regulere fra LNFR til idretts- og næringsformål, slik at tiltenkt virksomhet kan tillates. 

Det vises til planinitiativet for mer informasjon om planlagt tiltak.

Planområdet
Planavgrensningen som varsles omfatter eiendom gnr/bnr. 37/1. Område ligger ca. 350 meter fra Tana bru, og ca. 900 meter fra sentrum i Tana. I sum utgjør planområdet et areal på ca. 69,4 daa.

Planområdets avgrensning er vist i kartutsnitt under i vedlegg Planinitiativ og Varslingsbrev.

Det kan være at planavgrensningen som varsles nå blir noe justert i forbindelse med utarbeidelsen av planforslaget.

Planstatus
Gjeldende plan for område er Kommunedelplan for sentrumsområdet Luftjok - Tana bru – Skiippagurra. Kommunedelplan har planID 2010002 og ble vedtatt 12.06.14. I kommunedelplanen er det aktuelle område avsatt til LNFR, og område ligger innenfor en hensynssone for landskap (H550_1).

Vedtak i formannskapet
Oppstartsmøte ble gjennomført oktober 2021. I møte anbefalte kommunen ikke oppstart av planarbeid. Se vedlegg 2 for referat fra oppstartsmøte. Beslutningen ble dermed løftet til formannskapet for endelig avgjørelse. Se vedlegg 3 for saksfremlegg og protokoll.

Formannskapet i Tana vedtok i møte 24.02.22 sak 23/2022 at oppstart av planarbeidet kunne varsles. Vedtak i formannskapet: «Tana kommune formannskap vedtar oppstart av planarbeid for skileikanlegg og aktivitetsområde i Tana på gbnr. 37/1 ihht. Plan- og bygningslovens § 12‐1, 12-8 og 12-11.»

Konsekvensutredning
Plantiltaket er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger, med endringer gjeldende fra 01.01.2019. Jf. vurdering i respektive tabeller under. Det vurderes at tiltaket ikke faller inn under kriteriene i § 6 og det kreves derfor ikke planprogram. Samlet vurderer forslagsstiller at tiltaket er av en slik art eller omfang at det utløses krav om konsekvensutredninger.

På bakgrunn av kjent informasjon, egen vurdering og Tana kommunes føringer på planoppstartsmøtet, vurderes det at følgende tema må behandles nærmere i hhv. konsekvensutredning og planbeskrivelse:

 Konsekvensutredes      Planbeskrivelse 
 1. Reindrift
2. Friluftsliv
3. Landskap
4. Naturmangfold
 1. By- og stedsutvikling
2. Byggeskikk og estetikk
3. Barns og unges interesser
4. Demografiske forhold
5. Sosial infrastruktur
6. Folkehelse
7. Friluftsliv
8. Landskap og natur
9. Lokalklima
10. Miljøvennlig/alt. Energiforsyning
11. Naturressurser
12. Risiko- og sårbarhet
13. Samiske interesser ved endret bruk av utmark
14. Teknisk infrastruktur og trafikkforhold
15. Verneverdier


Metode og datagrunnlag for konsekvensutredningene

For valg av metode for konsekvensutredningene friluftsliv, landskap og naturm angfold legges Miljødirektoratet sin veileder M-1941 «Konsekvensutredninger for klima og miljø» til grunn. Til konsekvensutredning for reindrift vil det utarbeides en fagrapport i tråd med KU-forskriftens bestemmelser og veileder M-0758 B «Reindrift og plan- og bygningsloven».

Konsekvensutredning av enkelttemaer sammenholdes til slutt med vurdering av virkningene for de temaene som behandles i planbeskrivelsen, slik at det kan gis en vurdering av tiltakets samlede virkninger.

Datagrunnlaget utgjøres av kjent informasjon, innhentet fra offentlige databaser, planer og utredninger i kommunen, innspill i planprosessen og lokalkunnskap hos utreder og kommunens administrasjon. Kunnskapsgrunnlaget for reindrift må suppleres med informasjon fra det berørte reinbeitedistriktet, og utreder vil ta initiativ til møte om dette der samtalen kan skje på samisk. Senere i planarbeidet vil det tas stilling til om ev. befaringer må gjennomføres i forbindelse med konsekvensutredningene.

Metode og datagrunnlag for planbeskrivelsen
For hvert av temaene redegjøres det for:
   1. Status
   2. Virkninger av planforslaget

Datagrunnlaget er det samme for konsekvensutredningstemaene.

Videre planprosess
Etter varslingsperiodens utløp, blir det satt i gang utarbeidelse av planforslag. Iht. foreløpig framdriftsplan skal forslaget til reguleringsplan sendes ut på høring og offentlig ettersyn i løpet av høsten 2022. Berørte parter vil da bli tilskrevet, og offentligheten orienteres via annonse i lokalpressen og på Rambølls hjemmeside.

Etter offentlig ettersyn vurderer kommunen hvorvidt planforslaget skal endres/revideres, før det eventuelt fremmes for endelig vedtak i kommunestyret. Vedtatt reguleringsplan blir kunngjort gjennom annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Det blir også sendt ut brev til registrerte grunneiere og festere i planområdet og naboer til dette, når disse blir direkte berørt. Underretningen vil inneholde informasjon om klageadgang og frist for klage.

Frist for innspill
De som har innspill til planarbeidet i varslingsperioden, bes sende disse til Rambøll Norge AS, Postboks 1077, 9503 Alta, ev. e-post til therese.nilsen@henninglarsen.com, innen 16.05.22.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Therese Nilsen, enten på e-post: therese.nilsen@henninglarsen.com eller mobiltelefon +47 481 26 734.

Vedlegg:
1. Planinitiativ
2. Referat fra oppstartsmøte
3. Saksfremlegg og protokoll
4. Varslingsbrev

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites