Varsel om oppstart av planarbeid for Fana. Gnr 44 Bnr 572 m. fl. Slåtthaug Skole

26. januar 2022
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles det om oppstart av detaljreguleringsplan for gnr. 44, bnr. 572 m.fl. Slåtthaug skole. Tiltakshaver er Bergen kommune v/ Etat for utbygging. Rambøll Norge AS med Henning Larsen er plankonsulent. Parallelt med regulering skal skolen prosjekteres av egen prosjekteringsgruppe.

Kontakt

Henning Stakseng

Urban Planner
T: +47 907 46 740

Planområdet ligger vest for E39 Osvegen og omfatter Slåtthaug ungdomsskole, Slåtthaug videregående skole og uteoppholdsarealer for begge anleggene. Slåtthaughallen og et større kupert grøntareal med turstier og viktig funksjon for friluftsliv i nærområdet inngår også. Eksisterende ungdomsskoleanlegg er verneverdig. I tillegg til skolen finnes en midlertidig brakke på tomten. Planområdet grenser til flere idrettsanlegg i sør, boligområder i vest og Soli DPS i nord.

Området som omfatter ungdomsskolen er avsatt til arealformål bebyggelse og anlegg, ytre fortettingssone i kommuneplanens arealdel (KPA2018). Videregående skole og grøntområdet i vest ligger innenfor sentrumsformål, byfortettingssone i KPA. Skoletomten omfattes i dag av en eldre reguleringsplan fra 1970. Plan 30170000 – FANA. SLÅTTHAUGEN OG OMKRINGLIGGENE VEGSYSTEM.

Hensikten med planarbeidet er å utvide skolen for å tilfredsstille dagens arealnorm og kapasitetsbehov, og samtidig ta igjen vedlikeholdsetterslep og tilpasse skolen til dagens pedagogiske prinsipper. Midlertidig brakke skal rives. Hovedarealformål i reguleringen er undervisning, samt grønnstruktur i vest og formål for øvrige samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Formålene er i tråd med kommuneplanen, og regulering samsvarer med overordnet plan. Sentrale tema i planen vil blant annet være knyttet til bevaring av arkitektonisk uttrykk og verneverdi, uteoppholds- og friluftsarealer på tomten, adkomst/veginfrastruktur, trafikksituasjon og arealutnyttelse.

I forbindelse med oppstart er det utarbeidet planinitiativ og gjennomført oppstartsmøte med Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune og prosjekteringsgruppe. Planinitiativ og møtereferat er tilgjengelige vedlegg. Se også Bergenskart, Saksinnsyn, jf. sak 202123925.

Merknader som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til firmapostbergen@ramboll.com att. Henning Stakseng.

Frist for merknader til planarbeidet er satt til 28.02.2022.

Merknadene blir samlet og kommentert av Rambøll/Henning Larsen. Alle mottatte merknader og dokumenter blir sendt Bergen kommune sammen med planforslaget. Etter at merknadsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet og oversendt Bergen kommune for kommunal saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut på offentlig ettersyn. Naboer og grunneiere orienteres om høringen pr. brev. Høringen gir ny anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Nærmere informasjon om planarbeidet og spørsmål kan rettes til Henning Larsen v/Henning Stakseng, henning.stakseng@henninglarsen.com

Vedlegg:
1. Planinitiativ 26.08.2021
2. Referat fra oppstartsmøte med Planmyndighetene
3. Planens begrensning

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites