Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Detaljregulering for Breivika næringsområde

14. januar 2022
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at Lebesby kommune har igangsatt følgende planarbeid i Kjøllefjord: Detaljregulering for Breivika næringsområde. Henning Larsen, som er en del av Rambøll Norge AS, er engasjert som planfaglig konsulent.

Therese Nilsen

Areal- og samfunnsplanlegger
T: +47 481 26 734

Formålet med plan
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for et nytt næringsområde i Breivika, Kjøllefjord. Bakgrunnen for planarbeidet er kommunen sitt behov for flere næringstomter, og kravet som er satt i gjeldende plan om at før området kan bygges skal det lages en bebyggelsesplan.

Planområde
Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 35/1 (Finnmarkseiendommen) og 35/120 (veggrunn med ikke tinglyst hjemmel). I sum utgjør planområdet et areal på ca. 29,3 daa. Det ble besluttet at tilstøtende gang- og sykkelvei tas med i planområdet, på grunn av at den ikke stemmer overens med gjeldende plan.

Det vises til vedlagte varslingsbrev for mer informasjon om planlagt tiltak.

Videre planprosess
Etter varslingsperiodens utløp, blir det satt i gang utarbeidelse av planforslag. Iht. foreløpig framdriftsplan skal forslaget til reguleringsplan sendes ut på høring og offentlig ettersyn i løpet av våren 2022. Berørte parter vil da bli tilskrevet, og offentligheten orienteres via annonse i lokalpressen og på Rambølls hjemmeside.

Etter offentlig ettersyn vurderer kommunen hvorvidt planforslaget skal endres/revideres, før det eventuelt fremmes for endelig vedtak i kommunestyret. Vedtatt reguleringsplan blir kunngjort gjennom annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Det blir også sendt ut brev til registrerte grunneiere og festere i planområdet og naboer til dette, når disse blir direkte berørt. Underretningen vil inneholde informasjon om klageadgang og frist for klage.

Frist for innspill
De som har innspill til planarbeidet i varslingsperioden, bes sende disse til Rambøll Norge AS, Postboks 1077, 9503 Alta, ev. e-post til alta@ramboll.no, innen 14.02.22.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Therese Nilsen, enten på e-post therese.nilsen@henninglarsen.com, eller mobil +47 481 26 734.

Vedlegg
Varslingsbrev om oppstart av detaljreguleringsplan for Breivika

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites