IT i praksis: Større grad av brukertilpassing

12. juni 2015
- «IT i praksis 2015» viser at både private og offentlige virksomheter i langt større grad enn tidligere tar brukerne på alvor ved utvikling av IT-løsninger. Samtidig ser vi at kulturen og prosessene for å hente ut gevinsten av investeringer og endringer i IT fortsatt henger etter, sier direktør Morten Skodbo i Rambøll Management Consulting.

Morten Skodbo

Morten Skodbo

Direktør, Rambøll Management Consulting
T: +47 489 97 956

 Årets utgave av undersøkelsen «IT i praksis» er den åttende i rekken, og tar for seg effekter og utfordringer ved bruk av informasjonsteknologi i Norges 500 største private og offentlige virksomheter. Strategi, organisering, kompetanse og gevinstrealisering har vært de sentrale temaene for årets undersøkelse. Den ble gjennomført fra januar til april i år blant de øverste IT-ansvarlige, altså IT-direktører og -sjefer, og de øverste forretningsansvarlige, administrerende direktører og direktører, i virksomhetene.

 
- IT spiller en stadig større rolle i både privat næringsliv og offentlig sektor. Teknologi er ikke lenger noe som brukes til kontorstøtte, men er en integrert del av hele virksomheten. I stadig større grad er IT selve fundamentet i nye produkter, tjenester eller forretningsmodeller. Offentlige og private virksomheters evne til å utnytte teknologi strategisk er avgjørende for hvorvidt de lykkes eller ikke. Årets «IT i praksis» viser dog at en av de største barrierene offentlig og private virksomheter møter når det handler om å realisere sine strategiske mål, er manglende forståelse for hvordan IT kan bidra til å nå målsetningene, sier Morten Skodbo.

 

Tjenester til folket
- Det er gledelig at å se at offentlig sektor i langt større grad enn tidligere utvikler tjenester som er tilpasset brukerne, sier Morten.

 
- Dette er i tråd med intensjonen om å sette brukerne av offentlige tjenester i sentrum.
I det offentlige gjør behovet for brukerrettede systemer at IT-arbeidet desentraliseres i større grad enn tidligere. Ledere og medarbeidere som er tett på brukerne har fått større handlingsrom, og nærheten gir mulighet til å sikre at løsningen gir verdi for brukerne.

 
- Dette ser vi særlig innenfor velferdsteknologi, som inngår i store deler av det offentliges kjerneoppgaver. Bruk av denne teknologien forutsetter at man har god innsikt i de behovene man finner innenfor pleie og omsorg.
Siden 2010 har nesten en sjettedel av statlige virksomheter gått bot fra en sentralisert modell for IT-organisering. Privat og øvrig offentlig sektor følger samme trenden, med en noe raskere takt for offentlige virksomheter.

 

Liten utvikling i endringsledelse
Ved siden av manglende kultur og prosesser, er kostnader knyttet til drift fortsatt et hinder for å drive utvikling som støtter oppunder offentlige virksomheters overordnede forretningsstrategi. Rapporten viser videre at ansvaret for endringsledelse i større grad ivaretas av linjeledelsen enn tidligere år.

 
- Mange endringsaktiviteter organiseres, naturlig nok, som prosjekter. Utfordringen med dette er å få til et samspill mellom prosjektet og linjeledelsen, slik at linjeledelsen tar i bruk det prosjektene leverer. For første gang viser «IT i praksis» at linjeledelsen i offentlige virksomheter ivaretar ansvaret for endringsledelse i større grad enn i private foretak.

 
I 2013 spurte «IT i praksis» de øverste IT-ansvarlige hvor de rangerte seg på en modenhetsskala for endringsledelse fra 1 til 5. Hele 71 prosent av private virksomheter lå på nivå 1 og 2, med flest på nivå 1. De fleste virksomhetene antok at de ville ligge på nivå 3 til 5 i 2016. Fortsatt ligger rundt 70 prosent av virksomhetene på nivå en og to, men flere av disse har beveget seg opp til nivå 2.

 
- Vi ser at det er et sprik mellom ambisjonsnivået og hvor de faktisk ligger på skalaen, sier Morten Skodbo.

 

Modenhet for gevinstrealisering
Undersøkelsen viser at det er positive tendenser når det gjelder modenhet for å realisere gevinster. Mens gevinstrealisering tidligere var totalt fraværende eller skjedde ad hoc, blir det nå brukt et minimum av verktøy og metoder for å hente ut gevinst av investeringene.

 
- Det vil ta tid før virksomhetene er modne for å hente ut de potensielle gevinstene, men det går rett vei, sier Morten Skodbo.

Den norske dataforeningen presenterer «IT i praksis» på Litteraturhuset mandag 15. juni kl. 0900.
Du kan følge presentasjonen live her: http://event.dnd.no/itip/itip-live/

Bestill «IT i praksis 2015»

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites