Innføring i jernbane-RAMS

Hvordan beskytter vi de reisende mot uønskede hendelser? Hvordan sikrer vi at de tekniske systemene virker som de skal? Hvordan demonstrerer vi for omverden at vi har kontroll?

RAMS er en forkortelse for Reliability (pålitelighet), Availability (tilgjengelighet), Maintainablity (vedlikeholdbarhet) og Safety (sikkerhet). Standardene EN-50126, EN-50128, EN-50129 (RAMS-standardene) utgjør et rammeverk for utvikling og drift av pålitelige og sikre Jernbaneanlegg (både faste installasjoner og rullende materiell). I RAMS-styringen inngår også levetidsbetraktninger og anskaffelser.  

KURSBESKRIVELSE
Dette kurset gir grunnleggende kunnskap om RAMS-styring innen skinnegående transport. Det tar for seg sentrale begreper, teorier og verktøy som benyttes gjennom livsløpet til infrastrukturen og rullende materiell. Kurset passer for personer som vil lære litt om skinnegående transport-RAMS uten å ha særlig kunnskap om dette fra før eller for personer som ønsker en oppfriskning. Kurset vektlegger hvordan RAMS-styring kan gjøres i praksis.

 

MÅLGRUPPE
Alle som leder eller utfører arbeid innen eller med grensesnitt til skinnegående transport, og som har behov for grunnleggende kunnskap om hva RAMS-styring er.

 

PÅMELDING
Påmelding gjøres ved å sende e-post til RAMS-kurs@ramboll.no Påmeldingen må inneholde navn/ kontaktinformasjon, hvilken av samlingene du ønsker å delta på og fakturainformasjon. Du mottar bekreftelse av påmeldingen på epost. Påmeldingen er bindende.

 

SENTRALE TEMA

  • Begreper, prinsipper og teorier
  • Lover og forskrifter
  • RAMS-standardens oppbygning og formål (EN-50126, EN-50128, EN-50129)
  • RAMS-prosessen/livsløpet - fra konsept til avhending
  • Metoder for risiko og pålitelighetsanalyse 

 

LÆRINGSMÅL

Målsettningen med kurset er å gi deltakerne grunnleggende forståelse for hva RAMS-styring er, herunder;

• Forståelse for hensikten med RAMS-styring
• Kjennskap til hva som produseres i de ulike fasene i livsløpet
• Kjennskap til sentrale begreper, roller og styringsprinsipper
• Kjennskap til verktøy som kan benyttes for å sikre riktige RAMS-egenskaper

 

GJENNOMFØRING
Kurset gjennomføres som en dagssamling med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid.

 

FORKUNNSKAPER
Det anbefales at du gjør deg kjent med RAMS-standardene (EN-50126, EN-50128, EN-50129) og NS 5814 i forkant av kurset. Standardene er tilgjengelige på www.standard.no

 

TID

20. mai kl. 09:00-16:00

STED

Rambøll Norge AS – Drammen
Erik Børresens allé 7
3015 Drammen

PÅMELDINGSFRIST

13.05.14

KURSAVGIFT
Kurset koster NOK 3500,-. Dette inkluderer kursmateriell og lunsj.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites