Kontakt:

Erlend Bere

Salgsdirektør

T: +47 984 00 954

Hvordan er det å bo i Oslo?

Som hovedstad er Oslo også landets mest folkerike by, med over 680 000 innbyggere. Med sine 15 bydeler og knutepunkter for både næringsliv og offentlige instanser, har byen vist en nesten kontinuerlig vekst siden byen ble hovedstad. Av Oslos areal på 454 km2 tilhører cirka 307 km2 Oslomarka, en grense som har vært relativt lik siden 1930-tallet. Slik har Oslos innbyggere en unik tilgang på grøntområder og natur som er få hovedsteder forunt.

Det har foregått en betydelig fortetting i senere år, særlig i de tidligere havneområdene rundt Bjørvika og i de tidligere næringsområdene blant annet på Ensjø. Det er videre potensial for nye boliger gjennom fortetning på villatomter, ved overbyggingsprosjekter over vei og jernbane og etablering av tett bystruktur rundt de store knutepunktene for kollektivtrafikk.

Høye miljøambisjoner
Som Europeisk Miljøhovedstad 2019, første kommune med eget klimabudsjett og med ambisiøse klimamål om 95 prosent utslippskutt i 2030, skjer det mye bra og spennende for å sikre en god og bærekraftig utvikling videre. Oslo Kommunes årlige klimaundersøkelse fra Klimaetaten viser også at dette arbeidet har relativt bred støtte hos de som bor i byen. 76 prosent av innbyggerne i Oslo mener at dette er svært viktig eller ganske viktig, og 63 prosent mener at arbeidet for å nå klimamålene vil gjøre byen bedre å bo i.

Likevel er det mer enn klima som er med på å definere hva innbyggerne mener er en attraktiv by. I den byspesifikke undersøkelsen av Bedre Byer – Oslo, er kartleggingen gjort med utgangspunkt i sentrale tema som er på politisk dagsorden og forhold vi mener har betydning for byens attraktivitet.

Hva gjør Oslo til en attraktiv by å bo i?
Innbyggerne har i undersøkelsen vurdert viktigheten av i alt 31 ulike forhold ved byen, og videre vurdert kommunens arbeid med de samme forholdene. Innbyggerene har også gitt innspill til hva de mener Oslo kommune bør prioritere i videre arbeid. Vi har gruppert de ulike forholdene i tre ulike kategorier:

1. økonomi, næring og mobilitet
2. sosialt, samfunn og livskvalitet
3. miljø klima og infrastruktur. 

Basert på svarene har vi sett nærmere på hvor man finner størst gap mellom hva innbyggerne mener er viktigst, og det de mener kommunen faktisk leverer på – altså innbyggernes ønsker sett opp mot tilbudet de har i dag. Innbyggerne har også gitt sine innspill på hva de mener Oslo bør prioritere fremover for å bli en enda mer attraktiv by å bo i, både for dagens innbyggere og for potensielle tilflyttere.

Det sier seg selv at store komplekse utfordringer ikke kan løses med enkle grep. Mange aktører må samhandle hvis vi skal utvikle bedre byer. I denne rapporten har eksperter fra ulike felt i Rambøll kommet med sine råd til forbedringer og løsninger, og inviterer til videre dialog i din by.

HER FINNER DU RAPPORTEN FOR OSLO.

Finn rapporter fra de andre byene

Under finner du undersøkelsene fra de andre byene, og den nasjonale rapporten.