Jon Martin Sjøvold

Seniorkonsulent

T: +47 995 73 151

Slik gjorde vi undersøkelsen

Vi har utført to ulike undersøkelser; en nasjonal undersøkelse som tar for seg hele landet utenom Oslo, og en by spesifikk hvor vi har sett spesielt på byene Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen og Oslo. For de to undersøkelsene har vi benyttet litt ulike tilnærminger.

Den nasjonale undersøkelsen

Den nasjonale undersøkelsen er besvart av i alt 1017 respondenter i Norge, utenom Oslo. Undersøkelsen er gjennomført via Norstats web-panel og er vektet etter sentrale demografiske variabler.
 
Resultatene må anses å være representative for landet som helhet (utenom Oslo), med en feilmargin på 3 prosent innenfor et konfidensnivå på 95 prosent. Det betyr at vi kan være 95 prosent sikker på at dersom vi hadde spurt alle innbyggerne i Norge (utenom Oslo) ville vi fått svar som kun avviker +/- 3 prosent med svarene vi har fått i denne undersøkelsen.
 
Innbyggerne er stilt tre sentrale spørsmål:
• Hvor tilfreds eller utilfreds er du generelt med å bo i din kommune?
• I hvilken grad har følgende forhold betydning for om din by er attraktiv for deg å leve i?
• Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor, sett i forhold til kommunen du bor i?
 
For de to siste spørsmålene har respondentene svart på i alt 13 forhold/kjennetegn ved byen de bor i. Rambøll har analysert resultatene for å identifisere hvilke forhold som er viktig for innbyggerne og videre analysert dataene i en gap-analyse. I gap-analysen har vi sammenlignet borgernes vurdering av hva som viktig, med deres vurdering av om samme forhold passer egen kommune.

Undersøkelse blant utvalgte byer

Den byspesifikke undersøkelsen er besvart av i alt 2 772 innbyggere over 18 år i byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen og Tromsø. Undersøkelsen er gjennomført via Norstats web-panel og er vektet etter sentrale demografiske variabler. Resultatene anses å være representative for de enkelte byene som inngår i undersøkelsen, med feilmarginer på rundt 5 prosent innenfor et konfidensnivå på 95 prosent.
 
Innbyggerne er i undersøkelsen stilt tre sentrale spørsmål:
• I hvilken grad har følgende forhold betydning for om din by er attraktiv for deg å leve i?
• I hvilken grad synes du følgende forhold kjennetegner den byen du bor i?
• Hvilke av følgende forhold burde din by/kommunen prioriterer mest med tanke på å gjøre byen enda mer attraktiv for deg å leve i?
 
For disse tre spørsmålene har respondentene svart på i alt 31 forhold ved byer i Norge. Rambøll har analysert resultatene med en gap-analyse der vi har sammenlignet borgernes vurdering av de ulike forholdene som har størst betydning for om byen er attraktiv for dem og hvor godt disse forholdene kjennetegner deres by. Resultatene gir en indikasjon om hva byene bør prioritere fremover for å bli mer attraktiv for sine innbyggere og for potensielle nye innbyggere.

Videre analyser

Undersøkelsen avdekker flere forhold som med fordel kan analyseres enda mer i dybden. Det finnes også eksisterende analyser som går inn i mer komplekse datasett innen hvert tema. Her kan Rambøll også være en rådgiver i kartlegging av eksisterende og ønsket innsikt på gitte områder, og avdekke gapene der mer innsikt er nødvendig.