Kontakt:

Lene Berger Henriksen

Byplanlegger

T: +47 988 40 627

Hvordan er det å bo i Bergen?

Bergen er vestlandets hovedstad og er med sine 281.000 innbyggere Norges nest største by. Byen kjennetegnes av sin beliggenhet ved sjøen og mellom de syv fjell, sin kulturhistoriske bebyggelse og lange historie som havneby.

I 2019 ble Bergen kåret til Norges mest attraktive by på bakgrunn av de modige og nytenkende grepene kommunen har tatt for å styre byutviklingen på en bærekraftig måte. Juryen karakteriserte Bergen som en fremoverlent kommune med stor gjennomføringskraft innen byutvikling. Bergen er også fylkessenter i Hordaland med over 520 000 innbyggere.

Byutviklingen i Bergen har de siste 50 årene skjedd gjennom etablering av boligområder og arbeidsplasser utenfor bykjernen. Denne byutviklingen har etter hvert skapt utfordringer for fremkommelighet og gjort Bergen mer bilbasert enn miljøvennlig.

De siste 10-15 årene har Bergen satset stort på utbygging av offentlig kollektivtransport og Bybanen, og kommunen har satt tydelige mål for knutepunktsutvikling rundt kollektivaksene. Bybanen er et viktig prosjekt i byutviklingen, og kommunen har sikret en tydelig utvikling av nye boliger og næring langs traseene.

Samtidig som Bergen bygger ut Bybanen har kommunen også et stort fokus på å utvikle sykkelveiene. I kombinasjon med Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen, bygges også verdens lengste sykkeltunnel gjennom Løvstakken. Denne tunnelen skal fungere som en ny forbindelse mellom bydelene, samtidig som den fungerer som rømningstunnel for Bybanen.

Bergen har i samfunnsdelen til kommuneplanen utviklet konseptet om Gåbyen, der målet er å sikre en byutvikling der fotgjengeren er i fokus i byplanleggingen.

I 2019 lanserte Bergen en strategi for sjøfronten, et viktig grep for å styrke byens kontakt med sjøen. Målet er å skape gode betingelser for utvikling langs sjøfronten og bidra til å sikre sammenheng, kvalitet og allmenn tilgang til sjøfronten. Hensikten er at Bergen skal bli en bedre by å bo og ferdes i, og henger sammen med konseptet Gåbyen Bergen.

For å sikre en attraktiv by er Bergen avhengig av samarbeid og innovasjon. Bergen har satt i gang innovasjonsprosjektet BOPILOT for å være pådriver for alternative boligløsninger og som et verktøy for å løse sosiale utfordringer gjennom boligutviklingen.

Kommunen har gjort mange innovative byutviklingsgrep og skaper urbane løsninger som bidrar til at Bergen skal være en attraktiv by.

HER FINNER DU RAPPORTEN FOR BERGEN.

Finn rapporter fra de andre byene

Under finner du undersøkelsene fra de andre byene, og den nasjonale rapporten.