Vår helse, miljø, sikkerhets- og kvalitetspolitikk

 

I Rambøll forplikter vi oss til å kontinuerlig forbedre våre prosesser og handle i samsvar med alle relevante lover og krav.

Sykkelgarasje_Harbitz

Knut Landstad

Kvalitets- og miljøsjef
T: +47 911 38 238

Vår helse- og sikkerhetspolitikk skal bidra til en trygg og sunn hverdag for alle våre ansatte, kunder, samarbeidspartner og interessenter:

 • Risikostyring - Som en ansvarlig samfunnsrådgiver, skal vi identifisere mulige farer, evaluere helse- og sikkerhetsrisiko og iverksette tiltak for å håndtere identifisert risiko. Vi skal ta steg for å forebygge alle former for arbeidsskader og sykdommer, inkludert de som måtte forekomme på kontoret, i laboratoriet, hos kunder eller ifm. bruk av kjøretøy.
 • Etterlevelse av lover - Vi er forpliktet til å utføre vårt arbeid i henhold til alle anvendelig lov- og forskriftskrav, samt Rambølls helse- og sikkerhetspolitikk og -prosedyrer.
 • Eierskap - Vi gir alle ansatte relevant opplæring, støtte og veiledning med hensyn til ivaretakelse av helse- og sikkerhet, og på en slik måte at alle gjøres bevisst på sin rolle og sitt ansvar mht. iverksettelse av vår helse- og sikkerhetspolitikk og våre prosedyrer. Alle ansatte forventes å etterleve disse kravene.
 • Samarbeid med interessenter - Vi forventer at våre leverandører, underleverandører og konsortium-partnere imøtekommer eller overgår våre helse- og sikkerhetskrav. Vi samarbeider også med andre interessenter for å redusere helse- og sikkerhetsrisikoer, inkludert våre kunder og lokalsamfunnene vi opererer i.
 • Forretningsintegrasjon - I våre prosjekter forsikrer vi oss om at ivaretakelse av helse- og sikkerhet for våre ansatte, kunder og lokalsamfunnene er vår høyeste prioritet.
 • Kontinuerlig forbedring - Gjennom å benytte anerkjent beste praksis, oppfordring til deltakelse fra våre ansatte og interessenter, samt gjennom målsettinger og å definere forbedringspotensialer knyttet til helse- og sikkerhet, er vi proaktive med hensyn til kontinuerlig forbedring av våre prestasjoner.
 • Overvåking av prestasjoner - Vår innsats for å redusere risiko knyttet til HMS er støttet opp av jevnlig overvåkning, revisjoner og rapportering av mål på helse- og sikkerhetsprestasjoner.
 • Etterlevelse av systemer og standarder - Vår helse- og sikkerhetspolitikk er basert på How We Act. How We Act er iht. standardene EN IO 9001:2015 (kvalitetsstyring), EN ISO 14001:2015 (miljøstyring), og OHSAS 18001:2007 (ISO 45001) arbeidsmiljø- og sikkerhetsstyring. Helse- og sikkerhetspolitikken er også støttet av internasjonale helse- og sikkerhetsprinsipper, som uttrykt i FNs Global Compact and Guiding Principles on Business and Human Rights og FIDIC Integrity Management Guidelines.

Slik bidrar vi til lavere miljøbelastning, sikrer langsiktige relasjoner til våre omgivelser samt skaper verdier for våre oppdragsgivere og det samfunnet vi lever i.

 • Rambølls kvalitets- og miljøarbeid har et høyt ambisjonsnivå som virkeliggjøres av kunnskapsrike medarbeidere.
 • I Rambøll skal vi kjenne våre oppdragsgiveres miljømål, krav og forventninger og vi skal opptre i samsvar med alle lover og forskrifter som gjelder for vår virksomhet og våre prosjekter.
 • Rambøll skal alltid tilby våre oppdragsgivere de løsninger som best bidrar til en bærekraftig utvikling.
 • Rambøll skal i egen virksomhet benytte ressurser på en slik måte at det bidrar til å redusere miljøbelastningen.

Vår politikk blir underbygget gjennom konkrete mål innenfor helse og sikkerhet, kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet, bærekraftighet og effektiv prosjektgjennomføring.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites